Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-29

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione,
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024-02-29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Panią Anną Baczyk z Działu Wsparcia w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu, kontakt przez Sekretariat PUCS e-mail: podkarpacki.ucs@mf.gov.pl, tel. 16 676 43 02  lub 16 676 44 83.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna (link otwiera okno w innej zakładce)

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W lokalizacjach: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu ul. Sielecka 9 - dalej: PUCS w Przemyślu (2 sale  konferencyjne - parter i I piętro), PUCS w Przemyślu,  budynek ul. Geodetów 1  Rzeszów (sekretariat), Delegatura PUCS w Przemyślu (sala szkoleniowa), Oddział Celny w Medyce (pas odpraw nr 9 – kierunek wjazd do RP), Oddział Celny w Korczowej (pomieszczenie na parterze budynku głównego oddziału), Oddział Celny w Budomierzu (pomieszczenie w budynku odpraw autokarowych), Delegatura PUCS w Rzeszowie (sekretariat I piętro), Oddział Celny w Rzeszowie (sala odpraw), Oddział Celny w Dębicy (sala obsługi) Oddział Celny w Stalowej Woli (poczekalnia biura podawczego), Oddział Celny w Mielcu (poczekalnia biura podawczego), Delegatura PUCS w Krośnie (kancelaria oraz pokój przesłuchań) Oddział Celny w Krośnie (sala obsługi), Oddział Celny w Krościenku (sala odpraw kierunek wywozowy, sala odpraw kierunek przywozowy) zainstalowano pętle indukcyjne.
  Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
  Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
  Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
  Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.07.2020 Data publikacji: 28.07.2020 10:52 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2024 10:56
  Autor: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk
  Rejestr zmian