Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione,
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2022-03-11

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Fuksa z Działu Wsparcia w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu, kontakt przez Sekretariat PUCS e-mail: podkarpacki.ucs@mf.gov.pl, tel. 16 676 43 02  lub 16 676 43 15.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu posiada delegatury i oddziały celne. Poniżej przedstawiono dostępność architektoniczną poszczególnych lokalizacji, w których odbywa się obsługa Klienta.

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, ul. Sielecka 9

  Adres: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl.
  Budynek Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu położony jest
  w południowo-wschodniej części miasta Przemyśla.
  Do budynku można dojechać samodzielnie lub komunikacją miejską (linia nr 25).
  Istnieje możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej asysty w dostępie i poruszaniu się po budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. W tej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z Sekretariatem, tel. 16 676 43 02.
  Do budynku można wejść z osobą towarzyszącą i psem asystującym/przewodnikiem.
  Przed frontem budynku znajduje się zatoka dla samochodów osobowych. Wejście do budynku od strony frontowej odbywa się po schodach.
  Dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku odbywa się od strony parkingu wewnętrznego. Wjazd na parking odbywa się za zgodą służby ochrony ( po uzgodnieniu telefonicznym tel. 16 676 43 54).
  Dla osób niepełnosprawnych przygotowane są dwa miejsca parkingowe oznaczone kolorem niebieskim. Są one położone w bliskiej odległości od wejścia do budynku od strony parkingu wewnętrznego.
  Wejście do budynku odbywa się schodami lub też bezstopniowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu został zainstalowany videodomofon.
  Wejście do budynku odbywa się za zgodą służby dyżurnej lub poprzez kartę magnetyczną dla osób uprawnionych. Wejście do budynku od strony parkingu położone jest na poziomie minus jeden, na którym znajduje się sala konferencyjna. Na poziom zero (parter) można wjechać windą osobową, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie zero znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku obowiązuje zasada, że funkcjonariusze/pracownicy odbierają z poziomu zero umówionych klientów urzędu.
  Wejście do klatki schodowej, prowadzącej schodami na poszczególne kondygnacje przeznaczone jest wyłącznie dla osób uprawnionych, posiadających karty magnetyczne lub za uzasadnioną zgodą służby ochrony.
  Wjazd na poszczególne kondygnacje z poziomu zero odbywa się windą osobową. Korzystają z niej osoby uprawnione lub za uzasadnioną zgodą służby dyżurnej. Szerokość korytarzy na poszczególnych kondygnacjach umożliwia bezproblemowe poruszanie się.

  Na pierwszym piętrze budynku znajduje się toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w przewijak dla dzieci.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Rzeszowie

  Adres: Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
  Budynek w Rzeszowie, w którym mieści się Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy jest budynkiem wysokim piętnastokondygnacyjnym, który góruje nad sąsiednimi budynkami. Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu mieści się na siódmym, ósmym, dziewiątym i częściowo na dziesiątym  piętrze tego budynku.
  Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na osiedlu Paderewskiego, otoczony ulicami: Geodetów, Paderewskiego, Rejtana, w sąsiedztwie Centrów Handlowych oraz Hipermarketu.
  Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linią 0A – przystanek: Rejtana/Paderewskiego 10 lub autobusem linią 0B przystanek: Rejtana Nowe Miasto 09.
  Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Geodetów. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.
  Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na wysokości około 2 m od poziomu chodnika, do których prowadzą schody wykonane z granitu płomieniowanego o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Przy schodach prowadzących do wejścia zamontowane jest urządzenie, które pozwala na przetransportowanie wózka inwalidzkiego przez schody.
  Bezpośrednio przed schodami do budynku znajduje się parking, na którym po lewej stronie są wydzielone i oznaczone miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Służy on wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w budynku i nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja/ochrona. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. W budynku obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z recepcji umówionych klientów urzędu.
  Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się Sala Obsługi Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz Kancelaria Ogólna Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się po budynku poprzez trzy windy osobowe i jedną  windę towarową. Szyby windowe oddzielone są od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi otwieranymi do środka.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 145 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.
  Windy w budynku umożliwiają poruszanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach przy pomocy osób towarzyszących. Panel sterowniczy wind posiada oznaczenia w alfabecie Braille'a.
  Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej powoduje zjazd wind na parter i ich blokadę. Jedyną drogą ewakuacyjną pozostaje klatka schodowa, do której poprzez przedsionek prowadzą drzwi przeciwpożarowe otwierane na zewnątrz.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Jaśle

  Adres: Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Jaśle ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło.
  Budynek w Jaśle jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na osiedlu mieszkalnym pomiędzy blokami mieszkalnymi, a placówkami handlowymi. Budynek jest na działce narożnej dostępnej od dwóch stron, tj. od ul. W. Pola i od ul. 3-go Maja.
  Do budynku w Jaśle można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Budynek jest budynkiem czteropiętrowym. Wejście do budynku usytuowane jest od ulicy W. Pola. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są bezpośrednio od strony miejsc parkingowych, przy placu manewrowym, po pokonaniu siedmiu schodów o wysokości 15 cm każdy. Równolegle jest możliwość skorzystania z podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim od miejsc parkingowych do drzwi wejściowych.
  Na placu manewrowym znajduje się miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest videodomofon. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  Po wejściu do budynku znajduje się klatka schodowa nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych (bez windy).
  Pokój przesłuchań znajduje się na pierwszym piętrze budynku i  jest możliwość poczekania, jest stolik i krzesła. W pokoju przesłuchań znajduje się biurkowa przegroda z pleksy, w której znajdują się otwory do podawania dokumentów. Na tej samej kondygnacji znajduje się ogólnodostępna toaleta, która nie jest przystosowana do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  Każda kondygnacja oddzielona jest drzwiami pozwalającymi dostać się na poszczególne piętra budynku, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się po budynku.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 215 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Posadzka wyłożona jest płytkami ceramicznymi, które nie powodują utrudnień w poruszaniu się i są łatwe w utrzymaniu czystości. Przejścia z korytarza do pomieszczeń biurowych oddzielone są progami.
  Toalety w budynku są ogólnodostępne, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku zainstalowany jest system alarmowy z powiadamianiem dźwiękowym i świetlnym. Droga ewakuacyjna jest oznakowana i prowadzi poprzez korytarze schody i drzwi otwierane na zewnątrz.
  Do budynku i wszystkich dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Tarnobrzegu

  Adres: Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 12
  Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek otoczony jest ulicami: Wyspiańskiego, Targową, Tracza, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 4.
  Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linią A, oraz linią 10.
  Budynek Urzędu jest budynkiem pięciokondygnacyjnym z dwoma wejściami. W jednej części budynku znajdują się punkty usługowe – wejście pierwsze od ul. Wyspiańskiego. Wejście drugie usytuowane nieco dalej, jest wejściem do Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu oraz do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, który znajduje się na czwartym piętrze. Chodnik usytuowany jest po jednej stronie ulicy wewnętrznej prowadzącej do budynku. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na wysokości ok. 0,5 metra od poziomu chodnika, do których prowadzą schody pokryte płytkami o chropowatej powierzchni. Dojście do drzwi wejściowych nie jest wyposażone w podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych.
  Bezpośrednio przed schodami do budynku znajduje się parking, na którym wydzielono i oznaczono miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych służy wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w budynku i nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca.
  Drzwi wejściowe w budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego jednak za drzwiami znajdują się schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych zainstalowany jest videodomofon.
  Po wejściu do budynku na wprost znajduje się recepcja/ochrona. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Przed wejściem do klatki schodowej Urzędu zainstalowano sygnalizator dźwiękowy (dzwonek), za pomocą którego osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy w załatwieniu sprawy podatkowej może wezwać pomoc.
  W budynku brak jest windy osobowej jak i towarowej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość min. 160 cm.
  Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem głosowym i świetlnym.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Przemyślu ul. Kamienny Most 6

  Adres: Podkarpacki Urząd Celno – Skarbowy w Przemyślu, budynek w Przemyślu
  ul. Kamienny Most 6, 37-700 Przemyśl.
  Budynek jest obiektem wynajmowanym. Pomieszczenia Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu znajdują się w prawym skrzydle budynku na trzecim piętrze. Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
  Budynek usytuowany jest w strefie centralnej miasta. Najbliższe otoczenie stanowią: budynki przychodni, dworzec PKS, tzw. „zielony rynek", hurtownie, sklepy oraz kamienice mieszkalne typu miejskiego.
  Do budynku można się dostać korzystając z komunikacji miejskiej (linia nr 10) oraz komunikacji podmiejskiej, którą świadczą prywatni przewoźnicy oraz PKS sp. z o.o. z/s
  w Przemyślu. Przystanki komunikacji położone są przy ul. Sportowej – około 100 m od budynku oraz przy ul. Czarneckiego – również około 100 m. Przed budynkiem parkowanie pojazdów jest utrudnione, niemniej naprzeciw znajduje się prywatny parking płatny oraz parkingi miejskie – płatne. 
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie budynku w postaci podjazdu asfaltowego. Po minięciu podjazdu wjeżdża się przez główne wejście do budynku, przy którym znajduje się stanowisko ochrony budynku. Na trzecie piętro można dotrzeć za pomocą schodów lub też widny osobowej, która jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Po dotarciu na trzecie piętro należy skierować się wprawo w kierunku drzwi z kontrolą dostępu. Po otwarciu drzwi przez upoważnionego pracownika za pomocą karty dostępu przechodzi się do głównego korytarza, z którego prowadzą wejścia do pokoi biurowych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Na terenie komórek posadzka jest wyłożona wykładziną PCV, która nie powoduje utrudnień w poruszaniu się i jest łatwa w utrzymaniu czystości. 
  Toaleta ogólnie w obrębie pomieszczeń biurowych nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez komórki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

  Adres: Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. Zaciszna 4, 37-700 Przemyśl
  Budynek Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu położony jest w strefie pośredniej miasta pomiędzy strefą śródmiejską i peryferyjną miasta.
  Do budynku można dojechać samodzielnie. Przystanek komunikacji miejskiej położony jest w odległości około 150 m od budynku przy ul. Bohaterów Getta.
  Budynek wybudowany w technologii mieszanej (część środkowa, do której od strony frontowej prowadzą obustronne schody żelbetowe wyłożone płytkami ceramicznymi, od centralnej części odchodzą skrzydła budynku konstrukcji drewnianej).
  Przed budynkiem przy ul. Wojciecha Bogusławskiego zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

  Wejście do budynku odbywa się schodami, budynek jest natomiast wyposażony w transporter schodowy umożliwiający  transport osób z niepełnosprawnościami ruchowymi ( po uzgodnieniu telefonicznym).
  Toalety w budynku są ogólnodostępne ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  Do budynku i jego pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi stron można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny w Medyce, 37-732 Medyka

  Adres: Oddział Celny w Medyce, 37-732 Medyka.
  Budynek, w którym mieści się Oddział Celny zlokalizowany jest na terenie drogowego przejścia granicznego Medyka-Szeginie.
  Obiekt jest wielofunkcyjny, trzykondygnacyjny.
  Wjazd i wyjazd pojazdów z terenu przejścia granicznego regulują funkcjonariusze Straży Granicznej przy wykorzystaniu zapór drogowych.
  Wjazd na parking wewnętrzny odbywa się przez szlaban sterowany elektronicznie za pomocą pilota lub za pomocą karty kontroli dostępu.
  Dla osób niepełnosprawnych znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim usytuowane na parkingu przy budynku Straży Granicznej.
  Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej. Wejście do budynku możliwe jest również od strony południowej przez samozamykające się drzwi, które mogą być otwierane za pomocą karty magnetycznej przez osoby uprawnione.
  Budynek posiada dwie klatki schodowe i jeden dźwig osobowo-towarowy.
  Na parterze budynku znajdują się: m.in. pomieszczenia kasowe, sala odpraw, sala rewizyjna oraz pomieszczenia kierownika zmiany użytkowane przez Oddział Celny,
  Na pierwszym piętrze znajdują się m.in. pomieszczenia biurowe użytkowane przez  Oddział Celny.
  Interesantom przybywającym do służb, instytucji i podmiotów funkcjonujących lub stale realizujących zadania w przejściu granicznym, funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje przepustkę jednorazową.
  Funkcjonariusz Straży Granicznej wydający przepustkę jednorazową informuje interesanta o sposobie i drodze dotarcia do wyznaczonego miejsca oraz o obowiązku noszenia wydanej przepustki w widocznym miejscu i zwrotu przepustki w miejscu jej wydania po zakończonej wizycie.
  Pracownicy służb, instytucji i podmiotów funkcjonujących lub stale realizujących zadania w przejściu granicznym, mogą wjeżdżać lub wchodzić oraz przebywać w terytorialnym zasięgu przejścia wyłącznie na podstawie imiennie wystawionej przepustki stałej.
  Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Toalety w obrębie pomieszczeń biurowych nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  Dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych na terenie przejścia w:

  • pawilonie autokarowym na kierunku wjazdowym do UE,
  • na kierunku wejścia i wyjścia do UE przy budynku odpraw przejścia pieszego,
  • na wjeździe do UE ruchem osobowym koło ukośnika nr 1 w budynku Straży Granicznej (klucz do toalety posiada funkcjonariusz SG na budce odpraw nr 1),
  • na wyjeździe do UA przy wysokiej rampie budynku gospodarczego ZOPG. 

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Oddział Celny w Korczowej

  Adres: Oddział Celny w Korczowej, 37-552 Młyny. Budynek w którym mieści się Oddział Celny w Korczowej usytuowany jest na Drogowym Przejściu Granicznym w Korczowej i administrowany jest przez Zakład Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej (jednostkę organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Wojewody Podkarpackiego w zakresie obsługi przejść granicznych). Do budynku dojechać można samodzielnie. Nie ma możliwości dojazdu komunikacją publiczną. Budynek posiada dwa bezstopniowe wejścia. Po jednym od strony wjazdowej i wyjazdowej z RP. Wejście od strony wyjazdowej z RP jest ogólnodostępne, natomiast wejście od strony wjazdowej do RP odbywa się za zgodą Kierownika zmiany Służby Celno-Skarbowej/Straży Granicznej lub poprzez kartę magnetyczną dla osób uprawnionych. Istnieje możliwość wejścia z osobą towarzyszącą i psem asystującym/przewodnikiem. Za wejściem od strony wyjazdowej z RP znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz klatka schodowa nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy osobowej jak i towarowej. Istnieje możliwość zapewnienia pomocy osobie niepełnosprawnej po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. W tej sprawie należy kontaktować się telefonicznie, w godzinach pracy administracji Oddziału z Sekretariatem (tel. 166236401) lub całodobowo z Kierownikiem zmiany (tel. 166236402). Na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze (strona wyjazdowa z RP) znajduje się przy Budynku Głównym, drugie (strona przyjazdowa do RP) przy Budynku Odpraw Autokarów, w którym znajduje się toaleta i natryski prysznicowe dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Oddział Celny w Budomierzu

  Adres: Oddział Celny w Budomierzu, 37-625 Budomierz. Budynek  w którym mieści się Oddział Celny w Budomierzu jest budynkiem  dwukondygnacyjnym,  Oddział Celny w Budomierzu mieści się na parterze oraz pierwszym piętrze tego budynku.
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby
  Budynek  jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Do budynku można dojechać samodzielnie lub komunikacją miejską. Do budynku można wejść z osobą towarzyszącą i psem asystującym/przewodnikiem.
  Na terenie przejścia granicznego znajduje się zatoczka dla pojazdów zlokalizowana na części przywozowej przejścia. Dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku odbywa się od strony przywozowej. Wjazd na zatoczkę odbywa się za zgodą Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie. Wejście do budynku odbywa się schodami lub też bezstopniowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  Wejście do budynku  położone jest na poziomie zero (parter). Na wyższych kondygnacji  można wjechać windą osobową, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie zero znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  Wejście do pomieszczeń Oddziału Celnego w Budomierzu na wymienionych  kondygnacjach możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych, posiadających karty magnetyczne lub za uzasadnioną zgodą. Szerokość drzwi oraz  korytarzy na poszczególnych kondygnacjach umożliwia bezproblemowe poruszanie się. Przy wszystkich wejściach do budynków znajdują się poziome oznaczenia w alfabecie Braille'a.

  Miejsce Wyznaczone w Werchracie

  Adres: Miejsce wyznaczone w Werchracie - Oddział Celny w Budomierzu, Stacja PKP, 37-622 Werchrata
  Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest bezpośrednio przy Stacji PKP w Werchracie Dojazd do budynku jest utrudniony i możliwy jest wyłącznie samochodem osobowym.
  Bezpośrednio przed schodami do budynku znajduje się parking.
  Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na wysokości około 2 m od poziomu, do których prowadzą schody. Dojście do drzwi wejściowych nie jest wyposażone w podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych.
  Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózkami inwalidzkimi. Korytarze w budynku mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu

  Adres: ul. Czarnieckiego 10, 37-700 Przemyśl.
  Obiekt użyczony, parterowy nie przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych, bez dostępu dla klientów. Wejście do budynku poprzez kontrolę dostępu  dla osób upoważnionych.

  Oddział Celny Kolejowy Przemyśl Medyka

  Adres: Dworzec PKP,  37- 732 Medyka,
  Oddział Celny  Kolejowy zajmuje się  ruchem towarowym i osobowym. Obiekt bez dostępu dla osób z zewnątrz.
  Adres: ul. Czarnieckiego 10, 37-700 Przemyśl
  Część budynku przy ul. Czarneckiego 10, stanowiąca przejście graniczne w osobowym ruchu kolejowym. Pomieszczenia współdzielone ze Strażą Graniczną. Obiekt parterowy, bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach przeprowadza się kontrolę celną osób wjeżdżających  na teren RP pociągami.

  Oddział Celny w Przemyślu

  Adres:Oddział Celny w Przemyślu, ul. Ofiar Katynia 26, 37-700 Przemyśl
  Budynek Oddziału Celnego w Przemyślu jest obiektem wynajmowanym, parterowym położonym w strefie peryferyjnej, w obszarze inwestycyjnym.  Do oddziału można dojechać komunikacją miejską (linia nr 20) lub też samochodem. W bliskim sąsiedztwie Oddziału znajdują się parterowe budynki mieszące biura agencji celnych oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe.
  Wewnątrz budynek oddziału celnego nie jest obiektem wyposażonym w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku odbywa się przez drzwi przeszklone, które nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego, zaś wąski korytarz prowadzący do holu utrudnia omijanie osoby na wózku inwalidzkim.
  Toalety dla interesantów nie są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Do budynku i jego pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi stron można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu

  Adres: Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu, ul. Adama Mickiewicza 15, 37-700 Przemyśl. Oddział Celny usytuowany jest w strefie centralnej miasta, której najbliższe otoczenie stanowi Sąd Rejowy w Przemyślu, kamienice mieszkalne oraz dworzec PKP Przemyśl Główny. Budynek jest obiektem wynajmowanym od  Urzędu Poczty Polskiej 2 w Przemyślu. Pomieszczenia Oddziału Celnego Pocztowego w Przemyślu znajdują się w prawym skrzydle budynku, na pierwszym piętrze. Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest  autobusem MZK linią nr 1,2,12,16,18,20,25,oraz 28. Przystanek  znajduje się przy ul. Mickiewicza, w odległości ok. 40 m od  siedziby oddziału. Parkowanie pojazdów przed budynkiem jest utrudnione, niemniej  w odległości ok. 150 m na Placu Legionów, znajduje się płatny parking (przy dworcu PKP Przemyśl-Główny). Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Obiekt bez dostępu dla osób z zewnątrz.

  Oddział Celny w Jarosławiu

  Adres: Oddział Celny w Jarosławiu, ul. Przemysłowa 2A, 37-500 Jarosław
  Budynek Urzędu Celnego w Jarosławiu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek mieści się przy ulicy Przemysłowej, bezpośrednio przylega do budynku Urzędu Skarbowego w Jarosławiu. Sąsiedztwo Oddziału Celnego to Urząd Skarbowy, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Zakłady Mięsne oraz market spożywczo-przemysłowy.
  Do budynku Oddziału Celnego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest także autobusem MZK linią nr 15 oraz nr 9, przystanek na ul. Pruchnickiej.
  Budynek Oddziału Celnego w Jarosławiu posiada trzy kondygnacje. Wejście główne do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Przemysłowej. Przy ulicy znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe znajdują się na wysokości około 1 m od poziomu chodnika. Wejście to nie jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem się. Do budynku brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  Naprzeciwko wejścia głównego do Urzędu, po przeciwnej stronie ulicy, znajduje się parking dla klientów Oddziału Celnego i Urzędu Skarbowego, na którym po lewej stronie wydzielone i oznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Rezerwacja miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych nie jest prowadzona.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Brak jest podjazdu dla osób mających problemy z poruszaniem się, pozwalającego na pokonanie schodów pomiędzy drzwiami wejściowymi, a pomieszczeniami w których odbywa się obsługa interesantów.
  Najbliższa toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w przylegającym budynku Urzędu Skarbowego.
  W budynku brak jest windy, na wyższe kondygnacje można dostać się jedynie klatką schodową znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego do budynku.
  W budynku Oddziału Celnego brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Rzeszowie

  Adres: Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Rzeszowie,
  ul. Przemysłowa 14, 35-959 Rzeszów a także Oddział Celny w Rzeszowie ul. Przemysłowa 14, 35-105 Rzeszów
  Budynek usytuowany jest przy ulicy Przemysłowej 14, przy ruchliwej ulicy, w sąsiedztwie wielu firm i hurtowni. W pobliżu budynku są przystanki autobusowe, kursują tutaj autobusy linii 17, 29 i 59. Ponadto można dojechać samodzielnie i skorzystać z parkingu przy budynku, lub za placem rewizyjnym.
  Budynek posiada sześć kondygnacji i częściowo jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz, przy wejściu głównym znajduje się winda, do samodzielnej obsługi. Drzwi wejściowe są podwójne, które trzeba otwierać samodzielnie. Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku zainstalowano videodomofon. W środku znajduje się winda, którą można dostać się na każde piętro. W drzwiach na poszczególnych kondygnacjach są progi, które mogą utrudniać przejazd wózkiem inwalidzkim, korytarze natomiast są szerokie, co pozwala na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
  Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta, przystosowana dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w przewijak dla dzieci.
  Przy budynku znajduje się parking, z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych i chodnik prowadzący do schodów wejściowych i do windy. Po drugiej stronie ulicy znajduje się parking dostępny dla klientów urzędu, jak i wszystkich firm mających w budynku swoją siedzibę.
  W budynku nie ma ochrony i nie ma recepcji. Kancelaria Delegatury i sekretariat Oddziału Celnego mieszczą się na pierwszym piętrze.

  W przypadku potrzeby ewakuacji budynek nie jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej, w razie pożaru stosuje się instrukcję ppoż., stworzoną dla tego budynku, z którą zapoznani są wszyscy użytkownicy. Nie ma też oznaczeń dla osób niewidzących i niedowidzących.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

  Adres:. Jasionka 942, 36-002 Jasionka
  Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka znajduje się 14 km od centrum Rzeszowa, w miejscowości Jasionka.
  Siedziba Oddziału mieści się w dwóch budynkach, biuro zlokalizowane jest w tzw. budynku administracyjnym Port Lotniczego, a pozostałe pomieszania znajdują się w budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.
  Do Oddziału można dojechać samodzielnie. Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych. Znajdują się one w niewielkiej odległości od Terminala. Można też skorzystać z komunikacji miejskiej. Przystanek autobusowy znajduje się przed wejściem do Terminala.
  Linia 51  z lotniska do/z  centrum (ul. Bardowskiego)
  Linia 53  z lotniska do/z centrum  (ul. Jana Kasprowicza)
  Linia 224  z lotniska do/z centrum (Dworzec Autobusowy, ul. Artura Grottgera 1)
  Linia    225  z lotniska do/z centrum (Dworzec Autobusowy, ul. Artura Grottgera 1)
  Postój taksówek został umieszczony bezpośrednio przed wejściem do Terminala.
  Wejścia do budynków, w których mieści się siedziba Oddziału przystosowane są dla osób niepełnosprawnych (wjazd do terminala bezpośrednio z chodnika, do budynku administracyjnego wjazd bezstopniowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych)
  Wejście do Oddziału w budynku administracyjnym  odbywa się po uzyskaniu zgody Służby Ochrony Lotniska.  
  W obu budynkach można skorzystać z windy osobowej, dodatkowo w budynku terminal można skorzystać z toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W terminalu znajduje się pokój matki i dziecka.
  Do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez komórki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny w Stalowej Woli

  Adres: Oddział Celny w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
  Budynek Oddziału Celnego w Stalowej Woli jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na osiedlu fabrycznym, otoczony ulicami: Kwiatkowskiego, Centralnego Okręgu Przemysłowego, w sąsiedztwie Huty Stalowa Wola oraz jednej z firm.
  Do budynku Oddziału Celnego w Stalowej Woli można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linią nr 12,15,18 – przystanek: Centralnego Okręgu Przemysłowego lub przystanek: Kwiatkowskiego Ambulatorium.
  Budynek Oddziału jest budynkiem parterowym. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ronda poprzez plac manewrowy. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są bezpośrednio od miejsc parkingowych przy placu manewrowym. Znajduje się tu również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez obsługę budynku/ochronę budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
  Po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia z miejscami do siedzenia. Poczekalnia oddzielona jest od Sali Obsługi przegrodami ze szkła sięgającymi sufitu, w której znajdują się otwory do podawania dokumentów. W poczekalni znajduje się również ogólnie dostępna toaleta przystosowana do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
  Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się po budynku.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Posadzka wyłożona jest płytkami ceramicznymi, które nie powodują utrudnień w poruszaniu się i są łatwe w utrzymaniu czystości. 
  Toaleta ogólnie dostępna w budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku zainstalowany jest system alarmowy z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Droga ewakuacyjna jest oznakowana i prowadzi poprzez poczekalnię i przedsionki przez drzwi otwierane na zewnątrz.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny w Mielcu

  Adres: Oddział Celny w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2a, 39-300 Mielec
  Budynek Oddziału Celnego w Mielcu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec, przy ulicy Wojska Polskiego 2A
  Do budynku Oddziału Celnego w Mielcu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest liniami autobusowymi nr 3,4,5,7,21,22,23,24,25,28,48
  Dostęp do Oddziału Celnego jest możliwy dla osób niepełnosprawnych poruszających się np. na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  Budynek Oddziału Celnego w Mielcu jest budynkiem jednopiętrowym. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Wojska Polskiego. Przed budynkiem znajduję się parking na około 20 samochodów osobowych, jak również jedno miejsce parkingowe zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na tym samym poziomie co chodnik, który posiada również obniżenie dla wózków z parkingu.
  Po wejściu do budynku znajduje się przestronny hol (około 30m2), z którego jest bezpośredni dostęp do Oddziału.
  Pokój Kierownika Oddziału znajduje się na pierwszym, na które prowadzą szerokie schody o antypoślizgowej powierzchni. Jednakże schody nie są wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie jednak sprawy można załatwić na parterze Oddziału z udziałem Kierownika Oddziału.  Sala odpraw oraz Sala Obsługi Klienta znajduje się na parterze.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 145 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.
  Toalety w budynku (na parterze) są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku znajduje się sala konferencyjna do organizacji wydarzeń, brak jednak możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych (sala znajduje się na piętrze budynku). 
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem dźwiękowym.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny w Dębicy

  Adres: Oddział Celny w Dębicy, ul. Transportowców 5, 39-200 Dębica
  Budynek oddziału jest obiektem wynajmowanym i nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest we wschodniej części miasta, wjazd na ul. Transportowców od ulicy Sandomierskiej oraz ulicy Drogowców.
  Do Oddziału można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Dojazd z centrum miasta możliwy jest autobusami MPK w Dębicy liniami 1, 2, 5 – przystanek: Transportowców I.
  Wejście do Oddziału Celnego znajduje się w zachodniej części budynku, do którego od strony południowej prowadzi wybrukowany kostką plac z miejscami do parkowania dla firm, które mieszczą się w budynku, natomiast od strony północnej jest wyasfaltowany plac odpraw celnych.
  Oddział Celny mieści się w budynku parterowym. Wejście na podest (wysokość około 15 cm) prowadzący do budynku nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak również w poręcz.
  Istnieje możliwość dostania się do Oddziału Celnego osób niepełnosprawnych ruchowo od strony południowej (poprzez wejście do Agencji Celnej, do której wejście jest z poziomu wybrukowanego placu). Dla oddziału jest to wejście służbowe.
  Przy budynku Oddziału znajduje się parking z wieloma miejscami do parkowania, lecz nie ma miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Po wejściu do budynku i przejściu krótkiego wiatrołapu znajduje się wejście na dyspozytornię z sekcją ogólną, gdzie można uzyskać niezbędne informacje z zakresu usług jakie świadczy administracja celno-skarbowa.
  Nie ma możliwości swobodnego poruszania się po pozostałej części Oddziału z wyjątkiem przejścia do Kierownika Oddziału.
  Toaleta dostępna jest od strony wejścia do agencji celnej. Nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno –Skarbowego w Krośnie

  Adres: Delegatura Podkarpackiego Urzędu Celno –Skarbowego w Krośnie, ul. Pużaka 18, 38-400 Krosno
  Budynek Delegatury nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
  w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na terenie dawnego Zakładu Fabryki Obuwia Sportowego,
  w sąsiedztwie firm.
  Bezpośrednio przy budynku Delegatury w Krośnie nie ma przystanku komunikacji miejskiej. Najbliższy przystanek znajduje się na ulicy Leopolda Okulickiego linii 2, 20,  oddalony o 300 m od budynku.
  Budynek Delegatury jest budynkiem dwupiętrowym z podpiwniczeniem. Wejście główne do budynku usytuowane jest od ulicy Pużaka. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe główne do budynku są w pobliżu miejsc parkingowych. Znajduje się tu również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 
  Do budynku wchodzi się po schodach (siedem 7 stopni), które wyposażone są po obu stronach w poręcze ułatwiające wejście do budynku. Przed schodami wejściowymi na lewej poręczy znajduje się videodomofon połączony z sekretariatem.  Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy w budynku. Przy schodach prowadzących do wejścia zamontowane jest urządzenie, które pozwala na przetransportowanie wózka inwalidzkiego przez schody tzw. schodołaz.
  Po wejściu do budynku znajduje się korytarz z tablicami informacyjnymi. Na parterze mieści się Sala Konferencyjna, pokoje komórki Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku,
  Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat Delegatury, pokój Zastępcy Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu, pokoje Referatu Wsparcia oraz Graniczny, pokoje pracowników Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, poczekalnia z sofą, fotelami i stołem.
  Na drugim piętrze znajdują się pokoje III Referatu Dochodzeniowo-Śledczego, pokoje II Referatu Postepowania Celnego, poczekalnia z krzesłami.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących. Korytarze w budynku mają szerokość 150 cm. Posadzka wyłożona jest płytkami ceramicznymi, które nie powodują utrudnień w poruszaniu się i są łatwe w utrzymaniu czystości. 
  Toalety ogólnie dostępne w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie jest zainstalowany system alarmowy z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Droga ewakuacyjna jest oznakowana i prowadzi poprzez korytarze schody do czterech wyjść ewakuacyjnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny w Krośnie

  Adres: Oddział Celny w Krośnie, ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno
  Budynek Oddziału Celnego w Krośnie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest przy ulicy Tysiąclecia 38, w sąsiedztwie Huty Szkła.
  Do budynku Oddziału Celnego w Krośnie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linią nr K, 2, 5, 12, 16, 23 – przystanek: Huta Szkła.
  Budynek Oddziału jest budynkiem dwupiętrowym. Główne wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ulicy Tysiąclecia. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są bezpośrednio od miejsc parkingowych, przeznaczonych dla pracowników Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Plac manewrowy znajduje się
  z drugiej strony budynku. Tam też wyznaczone są miejsca parkingowe dla interesantów.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość wjazdu od strony placu manewrowego po uprzednim wciśnięciu dzwonka.
  Po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia z miejscami do siedzenia. Poczekalnia oddzielona jest od Sali Obsługi przegrodami ze szkła sięgającymi sufitu, w której znajdują się otwory do podawania dokumentów.
  Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się po budynku.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Posadzka wyłożona jest płytkami ceramicznymi, które nie powodują utrudnień w poruszaniu się i są łatwe w utrzymaniu czystości. 
  Toaleta ogólnie dostępna w budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku zainstalowany jest system alarmowy z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Droga ewakuacyjna jest oznakowana i prowadzi poprzez poczekalnię i przedsionki przez drzwi otwierane na zewnątrz.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Oddział Celny w Krościenku

  Adres: Oddział Celny w Krościenku, 38-700 Ustrzyki Dolne. Budynek Oddziału Celnego w Krościenku położony jest na terenie przejścia granicznego w Krościenku.
  Do budynku można dojechać wyłącznie własnym transportem, brak komunikacji miejskiej.
  Istnieje możliwość zapewnienia osobie niepełnosprawnej asysty w dostępie i poruszaniu się po budynku Oddziału Celnego w Krościenku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. W tej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem Oddziału, tel. 13 46 58 700 lub Kierownikiem Zmiany, tel. 13 46 58 702.
  Do budynku można wejść z osobą towarzyszącą i psem asystującym/przewodnikiem.
  Na terenie przejścia granicznego w pobliżu budynku głównego znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  Wejście do budynku głównego, w tym pomieszczeń do obsługi interesantów odbywa się schodami lub też bezstopniowym podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
  Nie wyodrębniono miejsc parkingowych przeznaczonych tylko dla osób niepełnosprawnych.
  Wejście do pomieszczeń służbowych, poza salą odpraw znajdujących budynku głównym odbywa się wyłącznie za zgodą kierownika zmiany lub poprzez kartę magnetyczną dla osób uprawnionych.
  W budynku obowiązuje zasada, że funkcjonariusze odbierają z poziomu zero umówionych klientów oddziału.
  Wejście do klatki schodowej, prowadzącej schodami na poszczególne kondygnacje przeznaczone jest wyłącznie dla osób uprawnionych, posiadających karty magnetyczne lub za uzasadnioną zgodą kierownika zmiany.
  Szerokość korytarzy na poszczególnych kondygnacjach umożliwia bezproblemowe poruszanie się.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Na poziomie zero znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
  W Deklaracji dostępności pominięte zostały obiekty o szczególnym charakterze, niedostępne dla osób z zewnątrz.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W lokalizacjach: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu ul. Sielecka 9 - dalej: PUCS w Przemyślu (2 sale  konferencyjne - parter i I piętro), PUCS w Przemyślu,  budynek ul. Geodetów 1  Rzeszów (sekretariat), Delegatura PUCS w Przemyślu (sala szkoleniowa), Oddział Celny w Medyce (pas odpraw nr 9 – kierunek wjazd do RP), Oddział Celny w Korczowej (pomieszczenie na parterze budynku głównego oddziału), Oddział Celny w Budomierzu (pomieszczenie w budynku odpraw autokarowych), Delegatura PUCS w Rzeszowie (sekretariat I piętro), Oddział Celny w Rzeszowie (sala odpraw), Oddział Celny w Dębicy (sala obsługi) Oddział Celny w Stalowej Woli (poczekalnia biura podawczego), Oddział Celny w Mielcu (poczekalnia biura podawczego), Delegatura PUCS w Krośnie (kancelaria oraz pokój przesłuchań) Oddział Celny w Krośnie (sala obsługi), Oddział Celny w Krościenku (sala odpraw kierunek wywozowy, sala odpraw kierunek przywozowy) zainstalowano pętle indukcyjne.
  Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
  Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
  Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
  Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.07.2020 Data publikacji: 28.07.2020 10:52 Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2022 15:17
  Autor: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk
  Rejestr zmian