Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski i petycje

  Skargi, wnioski są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  Petycje są przyjmowane i rozpatrywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Ustawa ta określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobów postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
   
  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków  w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
   
  Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1). Zasada ta dotyczy również wszelkiej innej korespondencji wpływającej do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu i podległych mu jednostek.
   
  Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu lub wyznaczony Zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę  w godzinach od 12.00-16.00 w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 9, 37-700 Przemyśl po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
  W sprawach organizacyjnych związanych z przyjęciami w ramach skarg i wniosków można się kontaktować pod nr + 48 16 676 43 02.
   
  Skargi i wnioski do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu można składać na kilka sposobów:
   
  wnieść na piśmie, przesyłając na adres: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, ul. Sielecka 9, 37 – 700 Przemyśl,
  złożyć osobiście w kancelarii Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w godz. 7.30 – 15.30,
  przesłać faksem pod nr +48 16 676 44 44,
  przesłać pocztą elektroniczną na adres: podkarpacki.ucs@mf.gov.pl
  przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na adres:
   
  Aby móc skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Założenie konta wymaga podania: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail), który wskazujemy jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 08:23 Data ostatniej modyfikacji: 29.07.2021 14:48
  Autor: st.rachm. Agnieszka Stasiak Osoba publikująca: Iwona Rzeźniczek Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian