Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Przeworsku.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. dostępne i odtwarzane na stronie materiały wideo, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych (serwisu YouTube lub innych stron), mogą nie być zgodne z obowiązującymi standardami WCAG,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2023-03-23

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Jarosławem Zakrzewskim z Urzędu Skarbowego w Przeworsku, e-mail: us.przeworsk@mf.gov.pl,, tel. +48 16 648 69 17 lub 48 16 648 90 27.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Przeworsku  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Przeworsku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Przeworsku  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób z niepełną sprawnością ruchową

  Adres: Urząd Skarbowy w Przeworsku, ul. Tysiąclecia 1, 37-200 Przeworsk

  Budynek Urzędu Skarbowego w Przeworsku jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest przy ulicy Tysiąclecia i otoczony jest ulicami: Pod Parkiem, Konopnickiej i Tysiąclecia, sąsiadując z parkiem Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku oraz czteropiętrowymi blokami mieszkalnymi usytuowanymi przy ulicy Tysiąclecia o numerach 7, 9 i 11.
  Do budynku Urzędu Skarbowego w Przeworsku można dojechać samodzielnie od strony ulicy Konopnickiej i Tysiąclecia, korzystając z parkingu usytuowanego od strony zachodniej i południowej budynku.
  Budynek Urzędu Skarbowego w Przeworsku jest budynkiem wolnostojącym, jednopiętrowym, podpiwniczonym. Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony wschodniej, od ulicy Tysiąclecia (droga nr 835) po schodach na skarpie terenów zielonych obiektu. Przy ulicy Tysiąclecia znajdują się chodniki prowadzące do urzędu, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do wejścia budynku od strony zachodniej prowadzą schody zbudowane z kostki betonowej o trzech stopniach. Wejście sąsiaduje bezpośrednio z parkingiem Urzędu Skarbowego w Przeworsku przeznaczonym dla klientów i pracowników urzędu. Wejście do budynku przy garażu od strony północnej jest wejściem technicznym i służy jedynie do transportu materiałów i wyposażenia.
  Dojście do drzwi wejściowych od strony południowej jest wyposażone w podjazd (pochylnia) dla osób z niepełną sprawnością, przy którym znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełną sprawnością.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego oraz wyposażone w wideodomofon. W przedsionku wejścia do budynku od strony podjazdu dla osób z niepełną sprawnością umiejscowiono tablicę tyflograficzną zawierającą informację o rozkładzie pomieszczeń (rzut parteru budynku). Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez obsługę budynku/ochronę budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy zgłaszać na nr telefonu: +48 16 648 90 27.
  Przy wejściu głównym do budynku po lewej stronie znajduje się pomieszczenie ochrony obiektu (portiernia). Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Pomieszczenia ogólnodostępne i sanitariaty dla osoby z niepełną sprawnością zlokalizowano na parterze budynku. Na parterze obiektu od wejścia przy podjeździe dla osób z niepełną sprawnością wyznaczono kontrastowe ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących prowadzące do Sali Obsługi.
  Na parterze budynku w pokoju nr 15 znajduje się Sala Obsługi, do której prowadzą drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W Sali Obsługi można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. Sala Obsługi wyposażona jest pętlę indukcyjną.
  Na pierwsze piętro budynku prowadzą jedynie schody i brak jest w budynku windy osobowo-towarowej, która umożliwiałaby poruszanie się osobom z niepełną sprawnością pomiędzy kondygnacjami Urzędu.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełną sprawnością na wózkach.
  Na parterze budynku usytuowana jest toaleta w pełni przystosowana do potrzeb osób z niepełną sprawnością poruszających się na wózkach.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (za wyjątkiem tablicy tyflograficznej) i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z oznaczeniem drogi ewakuacyjnej wyznaczonej m.in. dla osób z niepełną sprawnością.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Przeworsku w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W Urzędzie Skarbowym w Przeworsku (Sala Obsługi) działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
  Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
  Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
  Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Przeworsku, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Przeworsku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.07.2020 Data publikacji: 24.07.2020 12:43 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2023 14:59
  Autor: Urząd Skarbowy w Przeworsku Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy