«Powrót

Dostępność – masz do niej prawo

Dostępność – masz do niej prawo

Dostępność – masz do niej prawo

Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi.

Informacja o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie i podległe jej jednostki o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Dzięki Twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby być dla Ciebie dostępny. Możesz to zrobić w dowolnej, dogodnej dla Ciebie formie.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli np. z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę. 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1) dane kontaktowe wnioskodawcy;
2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek możesz napisać własnymi słowami. Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny mógłby się stać dostępny.
Wniosek może także złożyć Twój przedstawiciel ustawowy.

Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez Twojej obecności, ale w Twoim imieniu – załatwiać Twoje sprawy.

Wniosek o zapewnienie dostępności możesz złożyć:
• w punkcie kancelaryjnym,
• za pomocą e-PUAP,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• za pośrednictwem operatora pocztowego,
• za pośrednictwem faksu.

Wniosek złóż do podmiotu, w którym chcesz załatwić sprawę.

Mamy obowiązek zapewnić dostępność, w zakresie określonym we wniosku, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Jeżeli dotrzymanie 14 dniowego terminu nie będzie możliwe poinformujemy Cię o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, niezwłocznie zawiadomimy Cię o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnimy dostęp alternatywny.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy nie zapewnimy Ci dostępności w sposób i w terminie wskazanym - służy Ci prawo do złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie 30 dni od dnia:
1) w którym upłynął odpowiednio termin:
a) 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności albo
b) wskazany w powiadomieniu o przyczynach opóźnienia – nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
2) otrzymania zawiadomienia, o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Składając skargę podaj dane kontaktowe wnioskodawcy oraz załącz do skargi kopię uprzednio do nas złożonego żądania zapewnienia dostępności.

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

RODO