Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione,
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2022-03-11

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Siwy z Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej w Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie, e-mail: iwk.ias.400000@mf.gov.pl, tel. +48  17 861 45 36, kom. 509 702 172.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób z niepełną sprawnością ruchową

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie swoje zadania realizuje w Rzeszowie oraz w budynku w Przemyślu. Poniżej przedstawiono dostępność architektoniczną poszczególnych lokalizacji.

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1

  Adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
  Budynek Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na osiedlu Paderewskiego, otoczony ulicami: Geodetów, Paderewskiego, Rejtana, w sąsiedztwie Centrów Handlowych: RESPAN, BOZ, PLAZA, Media-Markt oraz Hipermarketu LECLERC.
  Do budynku Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linią 0A – przystanek: Rejtana/Paderewskiego 10 lub autobusem linią 0B przystanek: Rejtana Nowe Miasto 09.
  Budynek Izby jest budynkiem wysokim piętnastokondygnacyjnym, który góruje nad sąsiednimi budynkami. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Geodetów. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.
  Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na wysokości ok. 2 m od poziomu chodnika, do których prowadzą schody wykonane z granitu płomieniowanego o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Dojście do drzwi wejściowych wyposażone jest w platformę przyschodową dla osób z niepełną sprawnością, zlokalizowaną po prawej części schodów. Bezpośrednio przed schodami do budynku znajduje się parking, na którym po lewej stronie znajduje się wydzielone i oznaczone na niebiesko miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełną sprawnością. Służy ono wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w budynku, nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca. Na wprost miejsca parkingowego, na murku przyschodowym znajduje się wideomofon do komunikacji z recepcją/ochroną. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  Po wejściu do budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się recepcja/ochrona. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. W budynku obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z recepcji umówionych gości i klientów urzędu.
  Na parterze w budynku zastosowano żółtą kolorystykę ułatwiającą osobom słabowidzącym orientację w przestrzeni. Trasy komunikacyjne oznaczono poziomymi żółtymi liniami. Również filar na parterze w budynku oraz szklane drzwi w budynku oznaczono tym kolorem.
  Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się Kancelaria Ogólna Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz Sala Obsługi Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, do której prowadzą drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W Kancelarii Ogólnej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz w Sali Obsługi Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba na wózku, a następnie poruszać się po budynku poprzez trzy windy osobowe i jedną windę towarową. Obrys wewnętrzny wind został oznakowany poziomymi żółtymi liniami. Szyby windowe oddzielone są od korytarzy drzwiami przeciwpożarowymi otwieranymi do środka.
  Tuż za drzwiami wejściowymi do budynku zamontowano tablicę tyflograficzną przedstawiającą  w sposób wizualny i dotykowy informacje na temat rozkładu pomieszczeń na parterze w budynku. W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 145 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Windy w budynku umożliwiają poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich przy pomocy osób towarzyszących. Panel sterowniczy wind posiada oznaczenia w alfabecie Braille'a.
  Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajdują się sale konferencyjne do organizacji wydarzeń, z możliwością dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  Istnieje możliwość zapewnienia osobie z niepełną sprawnością asysty w dostępie i poruszaniu się po budynku, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na adres: e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl lub nr tel. 17 850 36 39.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej powoduje zjazd wind na parter i ich blokadę. Jedyną drogą ewakuacyjną pozostaje klatka schodowa, do której poprzez przedsionek prowadzą drzwi przeciwpożarowe otwierane na zewnątrz.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, budynek w Przemyślu, ul. Sielecka 9 (Pion Celno-Graniczny, Drugi Pion Kontroli, Cła i Audytu)

  Adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, budynek w Przemyślu, ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl
   Budynek położony jest w południowo-wschodniej części miasta Przemyśla.
  W budynku, na parterze i czwartym piętrze znajdują się pomieszczenia Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, a na pozostałych piętrach, czyli od pierwszego do trzeciego mieści się siedziba Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.
  Do budynku można dojechać samodzielnie lub też komunikacją miejską (linia nr 25).
  Przed frontem budynku znajduje się zatoka dla samochodów osobowych. Wejście do budynku od strony frontowej odbywa się po schodach.
  Dla osób z niepełną sprawnością wejście do budynku odbywa się od strony parkingu wewnętrznego. Wjazd na parking odbywa się za zgodą służby ochrony, do której domofon  jest przy drzwiach wejściowych frontowych.
  Dla osób z niepełną sprawnością przygotowane są dwa miejsca parkingowe oznaczone kolorem niebieskim, które położone są w bliskiej odległości od wejścia do budynku od strony parkingu wewnętrznego. Wejście do budynku odbywa się schodami lub też bezstopniowym podjazdem dla osób z niepełną sprawnością. Przy wejściu został zainstalowany videodomofon.
  Wejście do budynku odbywa się za zgodą służby dyżurnej lub poprzez kartę magnetyczną dla osób uprawnionych. Wejście do budynku od strony parkingu położone jest na  poziomie minus jeden, na którym znajduje się sala konferencyjna. Na poziom zero (parter) można wjechać windą osobową,  która jest dostosowana dla osób z niepełną sprawnością. Na poziomie zero znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełną sprawnością.
  W budynku obowiązuje zasada, że funkcjonariusze/pracownicy odbierają z poziomu zero umówionych klientów urzędu.
  Wejście do klatki schodowej prowadzącej schodami na poszczególne kondygnacje jest wyłącznie dla osób uprawnionych posiadających karty magnetyczne lub za uzasadnioną zgodą służby ochrony.
  Wjazd na poszczególne kondygnacje z poziomu zero odbywa się windą osobową. Korzystają z niej osoby uprawnione do wejścia przy pomocy karty magnetycznej lub za uzasadnioną zgodą służby dyżurnej. Szerokość korytarzy na poszczególnych kondygnacjach umożliwia bezproblemowe poruszanie się.

  Na pierwszym piętrze, w budynku PUCS w Przemyślu znajduje się toaleta, przystosowana dla osób z  niepełną sprawnością i wyposażona w przewijak dla dzieci.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i  oznaczeń w  druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz brak jest pętli indukcyjnych.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie (Kancelaria Ogólna - parter) działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
  Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
  Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
  Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.07.2020 Data publikacji: 23.07.2020 14:34 Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2022 12:55
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk