Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Rejestry i archiwa

  Zasady prowadzenia rejestrów i archiwów regulują m.in:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
  • Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izby administracji skarbowej, urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych oraz instrukcji w prawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego izb administracji skarbowej
  • Zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 44).

  Izba Administracji Skarbowej prowadzi:

  1. Rejestry pism i spraw.
  2. Ewidencje w zakresie ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
  3. Ewidencję skarg wnoszonych do WSA i NSA.
  4. Rejestr skarg i wniosków.
  5. Listę biegłych skarbowych
  6. Archiwum zakładowe:
  • wchodzi w skład Referatu Archiwum,
  • udostępnienie odbywa się w pomieszczeniu biurowym archiwum zakładowego, w obecności pracownika prowadzącego archiwum,
  • korzystający z dokumentacji archiwum zakładowego ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych im materiałów i ich zwrot w wyznaczonym terminie.

  Archiwum zakładowe udostępnia informacja dla celów naukowo-badawczych na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010, Nr 182, poz. 1228).

  Wszelkie czynności związane z rejestrowaniem, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 08:31 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 10:29
  Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian