Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Nisku.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Moniką Rydz z Urzędu Skarbowego w Nisku, e-mail: us.nisko@mf.gov.pl, tel. +48 15 877 77 19.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Nisku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Nisku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Nisku  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo


  Adres: Urząd Skarbowy w Nisku, ul. 3-go Maja 32 B, 37-400 Nisko

  Budynek Urzędu Skarbowego w Nisku nie jest w całości przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

  Budynek usytuowany jest przy ul. 3-go Maja, w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej: Starostwa Powiatowego w Nisku, Przychodni Specjalistycznej, budynku Poczty Polskiej S.A. O/Nisko oraz budynków Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.
  Bezpośrednio do budynku Urzędu Skarbowego w Nisku nie można dojechać prywatnymi środkami transportu.
  Urząd nie dysponuje własnym parkingiem, jak również miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Najbliższy ogólnie dostępny parking znajduje się przy ul. 3-go Maja obok budynku Sądu Rejonowego w Nisku – I Wydział Cywilny.

  Dojazd środkami komunikacji publicznej do budynku Urzędu Skarbowego w Nisku jest utrudniony ze względy na odległości od przystanków. Najbliższe przystanki autobusowe są w odległości ok. 1 km: przy ul. Kolejowej oraz ul. Tysiąclecia natomiast przystanki komunikacji miejskiej w odległości ok. 600-700 m: przy ul. Kwiatkowskiego i przy ul. Sandomierskiej.

  Budynek Urzędu jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Wejście do budynku usytuowane jest od strony parkingu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Do budynku można dojść od ulicy 3-go Maja oraz od ul. Sandomierskiej. Chodniki prowadzące do Urzędu nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

  Wejście do budynku Urzędu jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym do przejazdu wózka inwalidzkiego – klamki drzwi wejściowych umieszczone są na odpowiednio niskiej wysokości a wejście usytuowane jest na równi z poziomem chodnika, nie występują progi oraz schody.

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracownika budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: 15 877 77 19.

  Po wejściu do budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się kancelaria. Można w niej osobiście złożyć dokumenty, jak również uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. W budynku obowiązuje zasada, że pracownicy osobiście odbierają z kancelarii umówionych jako osoby niepełnosprawne klientów.

  Z uwagi na brak windy w budynku Urzędu dla osób poruszających się na wózku dostępny jest jedynie parter budynku. Korytarze mają szerokość min. 145 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.

  Toaleta na parterze budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  W Urzędzie Skarbowym w Nisku nie ma pętli indukcyjnych.

  Budynek Urzędu nie posiada samodzielnego systemu alarmu pożarowego (SAP). Czujki przeciwpożarowe znajdujące się w budynku obsługuje centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek ma 2 wyjścia ewakuacyjne na parterze, do których prowadzą drogi komunikacji ogólnej wraz z jedną zlokalizowaną centralnie klatką schodową.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Nisku w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Nisku, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Nisku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.07.2020 Data publikacji: 24.07.2020 15:18 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 11:37
  Autor: Urząd Skarbowy w Nisku Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy