Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej

  Standardy etyczne dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) (link otwiera nowe okno w innym serwisie), wydane na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1559).

  Akt ten ustanawia zasady służby cywilnej (§ 1 zarządzenia), rozumiane jako reguły prawidłowego funkcjonowania tej służby, oraz nacechowane aksjologicznie zasady etyki korpusu służby cywilnej (§ 13 zarządzenia).

  Zasady etyki korpusu służby cywilnej uszczegóławiają normy etyki ogólnej, mają umocowanie w konstytucyjnym systemie wartości i są odpowiedzią na społeczne oczekiwania wobec zawodowych urzędników. Korespondują zarazem z misją służby cywilnej, rozumianą jako konieczność zapewnienia zawodowego, rzetelnego bezstronnego i politycznie neutralnego  wykonywania zadań państwa (art. 1 ustawy o służbie cywilnej).

  Sformułowane w zarządzeniu zasady etyczne korpusu służby cywilnej stanowią filar etosu cywilnej służby publicznej. Tworzą (nienazwany literalnie) kodeks etyczny, promujący wartości reprezentatywne i wspólne dla całej służby cywilnej oraz wyznaczają kanon etycznego postępowania zawodowego urzędnika.

  W zarządzeniu zawarto także dyrektywy interpretacyjne odnoszące się do sposobu  przestrzegania zasad, poprzez wskazanie w sposób ogólny i przykładowy realizacji każdej  zasady w sferze właściwego/ powinnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz aktywności w sferze pozazawodowej.

  ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada godnego zachowania
  • zasada służby publicznej
  • zasada lojalności
  • zasada neutralności politycznej
  • zasada bezstronności
  • zasada rzetelności

  ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

  • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
  • zasada ochrony praw człowieka i obywatela
  • zasada i bezinteresowności
  • zasada jawności i przejrzystości
  • zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
  • zasada profesjonalizmu
  • zasada odpowiedzialności za działania lub zaniechanie działania
  • zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
  • zasada otwartości i konkurencyjności naboru

  Pliki do pobrania