Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Mielcu.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Remiszewską z Urzędu Skarbowego w Mielcu, e-mail: us.mielec@mf.gov.pl, tel. +48 17 78 000 15.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Mielcu  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Mielcu  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Mielcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Mielcu, ul. Żeromskiego 13, 39-300 Mielec


  Budynek Urzędu Skarbowego w Mielcu jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na osiedlu Żeromskiego, otoczony ulicami: Żeromskiego i Leśną, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Technicznych, marketu, zielonego rynku i Hali Targowej.
  Do budynku Urzędu Skarbowego w Mielcu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusami:
  - linii 1, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 44, 44A – przystanek: Żeromskiego Urząd, 
  - linii 1, 2, 3, 10, 11 – przystanek: Żeromskiego Szpital,
  - linii 4, 5, 7, 8, 24, 41, 44, 45, 46, 48 – przystanek: Jagiellończyka Przychodnia,
  - linii 2, 3, 10 – przystanek: Jagiellończyka Hala Targowa.
  Budynek Urzędu jest budynkiem trzykondygnacyjnym, zaliczanym do grupy budynków średnio wysokich. Wejście do budynku usytuowane jest od strony parkingu znajdującego się po stronie zachodniej. Drzwi wejściowe do budynku są na wysokości poziomu chodnika, do których prowadzi łagodny podjazd wykonany z kostki brukowej dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z balkonikami, o kulach lub dla osób z wózkami dziecięcymi.
  Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się parking, na którym w odległości około 4 m wydzielono i oznaczono trzy miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  Drzwi wejściowe do budynku są automatycznie rozsuwane i przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez ochronę budynku lub pracownika urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: 17 78 000 00.
  Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się pomieszczenie ochrony. Można tam uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. Na wprost drzwi wejściowych zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą rozmieszczenia komórek organizacyjnych urzędu wraz z numeracją pięter i pokoi.
  Po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się Sala Obsługi Podatnika, do której prowadzą drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W Sali Obsługi Podatnika można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Na Sali Obsługi Podatnika wyznaczono specjalne stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych, które posiada bardzo dobre oznakowanie widoczne z perspektywy wejścia na Salę Obsługi Podatnika. W razie potrzeby informację o dostępności do takiego stanowiska przekazuje bezpośrednio pracownik ochrony.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość ok. 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  Z powodu braku windy dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter. W przypadku konieczności kontaktu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z pracownikiem urzędu nie będącym pracownikiem Sali Obsługi Podatnika, który wykonuje swoje obowiązki służbowe na innych kondygnacjach budynku wprowadzono możliwość wezwania pracownika merytorycznego prowadzącego sprawę na salę obsługi w celu załatwienia interesanta na parterze urzędu.
  Jedna z toalet, usytuowana na parterze budynku, znajdująca się w sąsiedztwie Sali Obsługi Podatnika została specjalnie przystosowana i oznakowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  Przy Sali Obsługi Podatnika zapewniono klientom urzędu skarbowego specjalne pomieszczenie pełniące funkcję poczekalni, w której znajdują się miejsca do siedzenia oraz stoliki, przy których podatnicy mogą wypełniać dokumenty.
  W budynku na I piętrze znajduje się sala konferencyjna do organizowania szkoleń i spotkań, lecz nie posiada dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  W Urzędzie Skarbowym w Mielcu nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem dźwiękowym i świetlnym. Głównymi drogami ewakuacji z I i II kondygnacji są dwie klatki schodowe, które na parterze przechodzą w ciąg korytarzy prowadzący do trzech wyjść ewakuacyjnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Mielcu w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Mielcu, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Mielcu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 27.07.2020 10:44 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 11:38
  Autor: Urząd Skarbowy w Mielcu Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy