Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

   

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

   

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Anną Wawrzyniak-Dec z Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, e-mail: us.ustrzykidolne@mf.gov.pl, tel. +48 13 465 71 01 lub +48 13 465 71 23.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
  Budynek Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych jest również siedzibą Urzędu Miejskiego, którego biura zlokalizowane są na parterze oraz pierwszym piętrze. Biura Urzędu Skarbowego znajdują się natomiast na drugim i trzecim piętrze (poddasze).
  Budynek Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, jednakże w mniejszym stopniu do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.
  Jest on usytuowany przy ulicy Mikołaja Kopernika w ścisłym centrum Ustrzyk Dolnych i otoczony ulicami: 29 Listopada, Szkolną, Sikorskiego, w sąsiedztwie Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego, Cerkwi Greckokatolickiej, miejskiego placu zabaw oraz obiektów handlowo-usługowych i gastronomicznych.
  Do budynku Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych można dojechać pojazdem prywatnym bądź dojść pieszo, gdyż jego lokalizacja umożliwia szybki i łatwy dostęp z niemal każdego zakątka miasta.
  Ww. budynek obejmuje dwie górne kondygnacje w budynku czterokondygnacyjnym z przyziemiem. Posiada trzy wejścia (wspólne z Urzędem Miejskim): główne, od strony Mikołaja Kopernika, na pierwszym piętrze od ul. Szkolnej oraz z przyziemia, również od ul. Szkolnej, które prowadzi do windy.
  Z trzech stron budynku znajdują się parkingi z wydzielonymi miejscami parkingowymi (łącznie około 40 miejsc). Jedno z nich, od strony ul. Szkolnej, przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Parkingi są wspólne dla osób odwiedzających nie tylko Urząd Skarbowy, ale także Urząd Miejski, Zespół Szkół Licealnych oraz Cerkiew (głównie w niedziele i święta). Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych jest ogólnodostępne, zatem brak możliwości jego wcześniejszej rezerwacji.
  Do przejazdu wózka inwalidzkiego przystosowane jest wejście przy ul. Szkolnej, zlokalizowane na poziomie przyziemia, prowadzące do mieszczącej się na tym samym poziomie jadłodajni, toalety oznakowanej i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windy. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Skarbowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod numerem telefonu: 13 465 71 01 lub 13 465 71 30.
  Aby załatwić sprawę w Urzędzie Skarbowym należy udać się na drugie bądź trzecie piętro, w zależności od jej rodzaju. Sala Obsługi Podatnika znajduje się na trzecim piętrze w odległości około 20 m od windy, a dostęp do niej jest bezproblemowy. Wyjście z windy prowadzi bezpośrednio na korytarz. W przypadku obsługi osób umówionych, pracownicy osobiście odbierają je od wejścia i prowadzą do punktu, w którym załatwiana będzie konkretna sprawa.
  Sekretariat Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych mieści się na drugim piętrze budynku i prowadzi do niego korytarz o szerokości 140 cm, umożliwiający swobodne dotarcie. Zarówno w Sekretariacie, jak i na Sali Obsługi Podatnika, możliwe jest osobiste złożenie dokumentów oraz zgłoszenie potrzeby uzyskania pomocy.
  Poruszanie się między kondygnacjami, na których znajduje się Urząd Skarbowy umożliwia winda. Możliwe jest również załatwienie danej sprawy w biurach umiejscowionych w sąsiedztwie windy, z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.
  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 140 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  Na każdym piętrze budynku znajdują się dwie toalety do ogólnego korzystania. Do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowana jest wspólna toaleta zlokalizowana w przyziemiu na poziomie minus 1, naprzeciw windy oraz dwie toalety na trzecim, gdzie drzwi wejściowe umożliwiają swobodny wjazd i wyjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ponadto w jednej z nich zamontowane zostały uchwyty bezpieczeństwa wspomagające korzystanie z toalety przez osoby niepełnosprawne.
  Na trzecim piętrze budynku znajduje się sala szkoleniowa z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych, do której można dotrzeć windą, przy asyście pracownika Urzędu.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń dla osób słabowidzących i niedowidzących. Jedynie panel sterowniczy windy posiada tego rodzaju oznakowanie.
  W Urzędzie Skarbowym w Ustrzykach Dolnych brak pętli indukcyjnych.
  W ww. budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem dźwiękowym i świetlnym. W razie pożaru wyznaczony pracownik blokuje windę, a jedyną drogą ewakuacyjną pozostaje klatka schodowa, do której każde biuro posiada bezpośredni dostęp.
  Do budynku oraz biur Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych, tj.  Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.07.2020 Data publikacji: 24.07.2020 08:14 Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020 10:42
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy