Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.

  Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie prowadzi działania związane z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Rzeszowie (dalej Izbie). W tym celu, podejmuje decyzje związane z planowaniem i monitorowaniem realizacji celów i zadań na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzaniem ryzykiem, prowadzeniem samooceny kontroli zarządczej, w szczególności związanymi z tym działaniami korygującymi i/ lub naprawczymi, a także zatwierdza dokumentację związaną z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Izbie.

  Audyt wewnętrzny prowadzony w Izbie jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Dyrektora Izby w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

  Audyt wewnętrzny dokonuje oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej na podstawie przeprowadzonych zadań audytowych.

  Podstawowymi przepisami prawnymi i wytycznymi w zakresie kontroli zarządczej są:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.);
  • zarządzenie nr 49 Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r., poz.51);
  • komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84);
  • komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11);
  • komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56);
  • System Kontroli Zarządczej w Jednostkach Administracji Podatkowej – Konsolidacja procesów pomocniczych w Administracji Podatkowej – luty 2015 r.
    
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:12 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 09:47
  Autor: Joanna Maksymowicz-Panek Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy