Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Łańcucie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione,
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2022-03-11

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Romanem Dumą z Urzędu Skarbowego w Łańcucie, e-mail: us.lancut@mf.gov.pl, tel. +48 17 225 93 53 lub Panią Renatą Rejman tel. +48 17 225 93 20.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Łańcucie  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Łańcucie  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Łańcucie  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11, 37-100 Łańcut
  Budynki Urzędu Skarbowego w Łańcucie nie są przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Urząd Skarbowy w Łańcucie jest podzielony na dwa budynki: „A" i „B", które są usytuowane przy ul. Piłsudskiego, w sąsiedztwie Urzędu Gminy, Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego.
  Do budynków Urzędu Skarbowego w Łańcucie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W odległości około 150 metrów znajduje się przystanek autobusowy komunikacji prywatnej.
  Budynek „A" jest zabytkowym trzykondygnacyjnym budynkiem. Do drzwi wejściowych prowadzi czternaście stopni schodów oraz szeroki, zadaszony taras. Schody pokryte są antypoślizgowymi płytkami. Dojście do drzwi wejściowych nie jest wyposażone w podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych.
  Bezpośrednio przy schodach znajduje się parking z wydzielonym i oznaczonym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Przy schodach znajduje się również dzwonek, którym mogą dzwonić osoby niepełnosprawne w celu wezwania pracownika urzędu. Rozwiązanie to funkcjonuje od kilkunastu lat.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  Po wejściu do budynku przez główne drzwi po lewej stronie znajduje się ochrona. Idąc korytarzem prosto wejdziemy na salę obsługi, gdzie można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. 
  Na tej kondygnacji osoba na wózku może przejechać pod każdy pokój przylegający do sali, jednakże drzwi tych pokoi nie są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.
  Korytarz w budynku ma szerokość 160 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.
  Schody spiralne nie pozwalają na przemieszczenie się osoby na wózku na 2 piętro budynku „A". Są one również bardzo dużą przeszkodą komunikacyjną dla osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową.
  Budynek „B" posiada 5 kondygnacji. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu dla osób na wózku. Po wejściu do budynku w przedsionku są pięciostopniowe schody i kolejne drzwi. Korytarz jest szeroki, a klatka schodowa posiada 110 cm szerokości. Aby wejść na każdą kondygnację trzeba pokonać schody.
  Istnieje możliwość  zapewnienia asysty osobie z niepełną sprawnością w dostępie i poruszaniu się po budynku.
  Możliwe formy kontaktu w tej sprawie:

  • telefoniczna: 17 225 9300,
  • mailowa: us.lancut@mf.gov.pl,
  • osobista: budynek A, sala obsługi podatnika (pok. nr 2). 

  Przed wejściem do budynku A znajduje się tablica tyflograficzna dla osób niewidomych i słabowidzących z opisami w alfabecie Braille'a. W budynkach Urzędu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (za wyjątkiem tablicy tyflograficznej) i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Toalety w budynkach Urzędu nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W obu budynkach brak jest sali konferencyjnej do organizacji wydarzeń z możliwością dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  Budynki posiadają system alarmu pożarowego. Wewnątrz zainstalowane są czujki jonizujące, wykrywające zjawiska towarzyszące powstawaniu pożaru. Pakiet sygnałowy zapewnia przeniesienie alarmu w postaci sygnału optyczno-akustycznego na zewnątrz chronionego budynku, poprzez zainstalowane sygnalizatory. Budynki posiadają dwa wyjścia ewakuacyjne, do których prowadzą drogi komunikacji ogólnej z klatki schodowej.
  Do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańsucie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Łańcucie w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W Urzędzie Skarbowym w Łańcucie (Sala Obsługi) działa pętla indukcyjna. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
  Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
  Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
  Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Łańcucie, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Łańcucie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 27.07.2020 09:53 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2023 10:39
  Autor: Urząd Skarbowy w Łańcucie Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk