Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

  Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  2. skuteczności i efektywności działania;
  3. wiarygodności sprawozdań;
  4. ochrony zasobów;
  5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  6. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  7. zarządzania ryzykiem.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie prowadzi działania związane z zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Rzeszowie (dalej Izbie). W tym celu, podejmuje decyzje związane z planowaniem i monitorowaniem realizacji celów i zadań na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzaniem ryzykiem, prowadzeniem samooceny kontroli zarządczej, w szczególności związanymi z tym działaniami korygującymi i/ lub naprawczymi, a także zatwierdza dokumentację związaną z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Izbie.

  Audyt wewnętrzny prowadzony w Izbie jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Dyrektora Izby w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

  Audyt wewnętrzny dokonuje oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej na podstawie przeprowadzonych zadań audytowych.

  Podstawowymi przepisami prawnymi i wytycznymi w zakresie kontroli zarządczej są:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych;
  • komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych;
  • komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.10.2018 Data publikacji: 13.05.2015 12:01 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2018 11:56
  Autor: Joanna Maksymowicz-Panek Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian