Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

  Zaświadczenia i wnioski

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach informuje, iż wydanie zaświadczenia jest realizowane na żądanie podatnika po złożeniu wniosku wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej uiszczonej na rachunek Urzędu Miejskiego w Ropczycach.

  Numer konta: 51 9171 0004 0000 8136 2000 0610

  Kwota jaką należy uiścić wynosi odpowiednio za:

  • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - 21 zł.
  • Potwierdzenie czynnego lub zwolnionego podatnika VAT - 21 zł.
  • Potwierdzenie zarejestowania podatnika VAT UE - 21 zł.
  • Certyfikat Rezydencji Podatnika (CFR-1) - 17 zł.
  • Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika - 17 zł.
  • Zaświadczenie w zakresie podatku od spadków i darowizn - 17 zł.
  • Inne zaświadczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - 17 zł.
  • Duplikat decyzji NIP-4, VAT-5 lub VAT-5 UE - 15 zł.
  • Potwierdzenie ksero - za jedną stronę - 5 zł.

  Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane dla celów przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 tej ustawy.

  Poniżej wnioski do pobrania.

  W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2011r ustawy z dnia 25-03-2011 o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych posiadają możliwość złożenia oświadczenia dochodów członków rodziny.

  W związku z powyższym od 1 lipca 2011 każdy świadczeniobiorca ubiegający się o zasiłek rodzinny z dodatkami, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego może złożyć w ośrodku pomocy społecznej zarówno zaświadczenie dokumentujące wysokość dochodu wydane przez urząd skarbowy, jak i oświadczenie zawierające te same informacje uzupełnione własnoręcznie o wysokość:

  • dochodu,
  • podatku należnego,
  • składki na ubezpieczenie społeczne odliczonej od dochodu.

  Druki oświadczeń dostępne są w ośrodkach pomocy społecznej.

  Osoby zainteresowane świadczeniami rodzinnymi, które nie chcą w Urzędzie Skarbowym w Ropczycach oczekiwać w kolejkach po zaświadczenie o dochodach oraz dwukrotnie fatygować się do siedziby urzędu, mogą samodzielnie wypełnić wymagane oświadczenie na podstawie zeznań podatkowych PIT-37, PIT-36, a także rocznych obliczeń podatku PIT-40 i PIT-40A.

  W przypadku wątpliwości co do wysokości kwot w poszczególnych pozycjach oświadczenia, lub braku kopii zeznania podatkowego można skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego w Ropczycach, którzy takiej pomocy udzielą.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 23 ust. 5c ustawy o pomocy społecznej oraz art. 15 ust. 7 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (link otwiera dokument w nowym oknie) .docx  (20 KB)

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego zaległości (link otwiera dokument w nowym oknie) .docx  (56 KB)

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w podatku od spadków i darowizn (link otwiera dokument w nowym oknie) . pdf (280KB)

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie danych rejestracyjnych/identyfikacyjnych ( link otwiera dokument w nowym oknie) .docx (16 KB)

  Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty (działalność gospodarcza) (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf ( 246 KB )

  Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty (osoba fizyczna) (link otwiera dokument w nowym oknie) .pdf ( 245 KB )

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 09:43 Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2020 09:34
  Autor: Edyta Furman Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
  Rejestr zmian