Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Ropczycach.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z z Panem Krzysztofem Filipek  z Urzędu Skarbowego w Ropczycach, e-mail: us.ropczyce@mf.gov.pl,, tel. +48 17 22 31 800.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Ropczycach  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Ropczycach  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Ropczycach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Ropczycach ul. Św. Barbary 12, 39-100 Ropczyce

  Budynek Urzędu Skarbowego w Ropczycach jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

  Budynek usytuowany jest przy ulicy Św. Barbary, gdzie od strony zachodniej sąsiaduje
  z domem jednorodzinnym, od wschodniej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od południowej z bankiem, od północnej z blokiem mieszkalnym.

  Do budynku można dojechać samodzielnie korzystając z parkingu usytuowanego od strony południowej budynku.

  Budynek Urzędu jest budynkiem wolnostojącym trzykondygnacyjnym, od strony północnej część usługowo-biurowa i część mieszkalna budynku odseparowana jest ścianą oddzielenia pożarowego od budynku Urzędu.

  Główne wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Św. Barbary. Po obydwu stronach ulicy znajdują się chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

  Główne drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na wysokości około 1 m od poziomu chodnika, do których prowadzą schody wykonane z granitu o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Dojście do drzwi wejściowych wyposażone jest również w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  Dostępne są również drzwi od strony zachodniej, przed którymi jest jeden stopień oraz drzwi od strony południowej z dwoma stopniami, gdzie znajduje się wewnętrzny parking.

  Bezpośrednio przed schodami do budynku znajduje się parking, na którym po prawej stronie wydzielone jest i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych służy wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w budynku i nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca.

  Drzwi wejściowe do budynku są odsuwane automatycznie, przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.

  Po wejściu do budynku, po prawej stronie, znajduje się recepcja/ochrona, lecz brak w niej obsady pracownika /pracownika ochrony/. Dalej w głębi korytarza znajduję się Sala Obsługi Podatnika, gdzie można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Po lewej stronie od wejścia do budynku są korytarze z pokojami biurowymi, a na wprost znajduje się winda osobowa.

  Istnieje możliwość zapewnienia asysty osobie z niepełną sprawnością w dostępie i poruszaniu się po budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (telefonicznie pod numerem telefonu: 17 22 31 800 lub 17 22 31 855 lub na piśmie - pocztą na adres: Urząd Skarbowy w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12, 39-100 Ropczyce lub e-mailem).

  Korytarze w budynku mają szerokość minimum 150 cm, a przejścia w nich około 90 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.

  Winda w budynku umożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach przy pomocy osób towarzyszących.

  Toaleta przy Sali Obsługi Podatnika na parterze jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  W budynku znajduję się sala konferencyjna do organizacji wydarzeń z możliwością dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

  W Urzędzie Skarbowym w Ropczycach nie ma pętli indukcyjnych.

  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z oznaczeniem drogi ewakuacyjnej.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Ropczycach w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Ropczycach, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Ropczycach.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.07.2020 Data publikacji: 24.07.2020 12:19 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 11:25
  Autor: Urząd Skarbowy w Ropczycach Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy