«Powrót

Grzegorz Skowronek Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Grzegorz Skowronek Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Grzegorz Skowronek Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek fot. Marek Hamryszczak
Z dniem  6 października 2017 r.  minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powołał  podkom. Grzegorza Skowronka na stanowisko Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Od 1 marca do 5 października br. pełnił on funkcję Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorującego pion celno-graniczny. 
 
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek służbę w polskiej administracji celnej rozpoczął w 1998 r. w Urzędzie Celnym w Przemyślu. Po reorganizacji struktur celnych w 2002 r.  pełnił służbę w Izbie Celnej w Przemyślu. W latach 2006-2008 był Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu. 
 
Kolejno w latach 2008-2017 zatrudniony był na stanowisku Eksperta Służby Celnej w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym a następnie radcy prawnego przemyskiej izby celnej. 
 
Od 1 marca 2017 po konsolidacji administracji podatkowej, kontroli  skarbowej i Służby Celnej  pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie nadzorującego pion celno-graniczny, zajmując się m.in. nadzorem nad przejściami granicznymi funkcjonującymi we właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz aktywną współpracą ze służbami granicznymi i Wojewodą Podkarpackim w zakresie przebudowy przejść granicznych i planowanego przejścia granicznego w Malhowicach. Nadzorował i uczestniczył w operacjach międzynarodowych oraz pracach grup roboczych Komisji Europejskiej na podkarpackich przejściach granicznych.  
 
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Grzegorz Skowronek jest również doktorem habilitowanym nauk prawnych. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewód doktorski (2004) oraz kolokwium habilitacyjne (2014) przeprowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce przestępczości celnej, hazardowej i podatkowej. Jego zainteresowania badawcze związane są także z ustrojem organów celnych i skarbowych oraz zagadnieniami postępowania karnego i procesowymi instytucjami prawa karnego skarbowego.
 
Jest autorem lub współautorem 5 książek z zakresu wymienionych dziedzin prawa.
 
 
fot. Marek Hamryszczak