Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Jaśle.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Grażyną Bender z Urzędu Skarbowego w Jaśle, e-mail: us.jaslo@mf.gov.pl, tel. +48  13 446 47 03 wew. 313.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Jaśle  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Jaśle  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Jasle odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Jaśle, ul. Staszica 3, 38-200 Jasło
  Budynek Urzędu Skarbowego w Jaśle nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek mieści się przy ulicy Staszica, niedaleko dworca PKS, PKP, gdzie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, główne wejście usytuowane jest bezpośrednio od ul. Staszica. Do drzwi prowadzą schody usytuowane na wysokości około 1,5 m od poziomu chodnika, wykonane z piaskowca o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Dojście do drzwi wejściowych nie jest wyposażone w podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych.
  Przed wejściem do budynku od ul. Staszica znajduje się parking należący do Urzędu Miasta Jasła, gdzie wydzielonych jest i oznaczonych kilka miejsc postojowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Służą one wszystkim osobom niepełnosprawnym, posiadającym odpowiednie uprawnienia do korzystania z miejsca postojowego - nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsca.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
  Istnieje możliwość zapewnienia asysty osobie z niepełną sprawnością w dostępie i poruszaniu się po budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszeń można dokonywać  telefonicznie na nr telefonu: 13 446- 47 -03 (sekretariat urzędu), za pomocą poczty elektronicznej -e-mail: us.jaslo@mf.gov.pl, faksu: 13 446- 37 -94 lub bezpośrednio  u pracowników lub ochrony budynku.
  Po wejściu do budynku, w holu głównym po lewej stronie znajduje się pomieszczenie służbowe dla ochrony, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące rozmieszczenia i lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych.
  W urzędzie obowiązuje zasada, że wezwani pracownicy schodzą do osoby z niepełną sprawnością np. poruszającą się na wózku inwalidzkim i starają się udzielić stosownej pomocy poprzez udzielenie informacji, dostarczenie i odbiór wypełnionych druków, formularzy, itp.
  Po prawej stronie w holu głównym znajduje się Kancelaria Ogólna Urzędu, a na wprost Sala Obsługi Podatnika. Wejście na Salę jest obniżone o dwa stopnie/schody, zabezpieczone poręczą a na schodach jest nalepiona taśma bhp. Wejście do holu głównego i na Salę Obsługi Podatnika oddzielone jest drzwiami wahadłowymi, które otwierają się mechanicznie na szerokość 200 cm. W Kancelarii Ogólnej Urzędu oraz w Sali Obsługi Podatnika można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Toaleta na parterze w budynku jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W budynku brak windy. Na wyższe kondygnacje można dostać się klatką schodową, znajdującą się z obu stron budynku.
  W sytuacji zagrożenia pożarem lub innym zdarzeniem zagrażającym życiu lub zdrowiu pracowników i klientów jedyną drogą ewakuacyjną pozostają klatki schodowe prowadzące do wyjścia na zewnątrz.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Jaśle w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Jaśle, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Jaśle.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 27.07.2020 14:56 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 11:42
  Autor: Urząd Skarbowy w Jaśle Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy