Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Brzozowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Dorotą Komską z Urzędu Skarbowego w Brzozowie, e-mail: us.brzozow@mf.gov.pl, tel. +48  13 468 61 23 lub 13 43 407 30 (sekretariat).

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Brzozowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Brzozowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Brzozowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Brzozowie, ul. Kazimierzowska 1, 36-200 Brzozów
  Budynek Urzędu Skarbowego w Brzozowie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest pomiędzy ulicami Kazimierzowską i Piastową w bliskim sąsiedztwie Rynku oraz ulic: A. Mickiewicza, T. Kościuszki. Od strony północno-zachodniej usytuowana jest Państwowa Straż Pożarna.
  Do budynku Urzędu Skarbowego w Brzozowie można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej i prywatnej, której przystanki autobusowe oddalone są od siedziby urzędu skarbowego o ok. 500m.
  Budynek Urzędu Skarbowego to budynek wolnostojący, posiada 3 kondygnacje z jedną klatką schodową. Obiekt wyposażony jest w dwa wyjścia ewakuacyjne z parteru (wyjście główne, drugie z pomieszczeń socjalnych) oraz z pomieszczeń piwnicznych (trzy bramy garażowe). Korytarze w budynku mają szerokość około 230 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul.Kazimierzowskiej.
  Przed wejściem do budynku usytuowany jest parking dla pracowników Urzędu, a z południowej-wschodniej strony budynku znajduje się parking dla klientów oraz chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Na parkingu dla klientów oznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na poziomie chodnika i umożliwiająwjazd wózka inwalidzkiego.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  Po wejściu do budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stanowisko ochrony. Można tam uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić chęć uzyskania pomocy. Za stanowiskiem ochrony znajduje się winda osobowa poruszająca się od piwnic do drugiego piętra. Naprzeciwko wejścia głównego znajduje się Sala Obsługi Klienta, do której prowadzą drzwi umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego. W sali obsługi można złożyć osobiście dokumenty, otrzymać stosowne zaświadczenia, potwierdzić profil zaufany (ePUAP) oraz uzyskać podstawowe informacje z zakres prawa podatkowego.
  Za Salą Obsługi Klienta znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Toalety w budynku znajdują się na każdej z kondygnacji, ale te znajdujące się na piętrach nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku znajduje się również sala konferencyjna do organizacji wydarzeń, z możliwością dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  W Urzędzie Skarbowym w Brzozowie istnieje możliwość zapewnienia osobie z niepełną sprawnością asysty w dostępie i poruszaniu się po budynku, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby poprzez e-mail: us.brzozow@mf.gov.pl
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej – instalacja automatycznego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze do odpowiednich służb interwencyjnych. Ponadto w budynku zainstalowany jest Aktywny System Bezpieczeństwa instalacji gazowej, który reaguje natychmiast i automatycznie w przypadku niekontrolowanego wycieku gazu lub awarii dowolnego urządzenia instalacji. Budynek jest oznakowany fluorescencyjnymi znakami ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnymi.
  W budynku oraz windzie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących oraz nie ma pętli indukcyjnych.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Brzozowie w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Brzozowie, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Brzozowie.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.07.2020 Data publikacji: 28.07.2020 08:58 Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2020 12:57
  Autor: Urząd Skarbowy w Brzozowie Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy