Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Sudołem z Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, e-mail: us.kolbuszowa@mf.gov.pl, tel. +48  17 227 06 66.

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Kolbuszowej zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Kolbuszowej zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Kolbuszowej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20, 36-100 Kolbuszowa
  Budynek Urzędu Skarbowego w Kolbuszowejnie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest w pobliżu dworca PKS/PKP oraz budynku Starostwa Powiatowego, w sąsiedztwie Sądu Rejonowego oraz banków.
  Do budynku Urzędu Skarbowego w Kolbuszowejmożna dojechać samodzielnie. Na terenie miasta Kolbuszowa brak środków komunikacji publicznej.
  Budynek Urzędu jest budynkiem średnim o 2 kondygnacjach nadziemnych. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od bocznej uliczki prowadzącej od ul. Kościuszki, pomiędzy posesją prywatną, a budynkiem banku. Budynek jest ogrodzony, na wprost wejścia głównego znajduje się bramka o szerokości 1,40 m otwarta w godzinach pracy urzędu. Od bramki do wejścia głównego, na długości około 16 m znajduje się chodnik. Wzdłuż posesji Urzędu Skarbowego od strony południowej znajduje się chodnik. Chodnik nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.
  Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na wysokości około 0,75 m od poziomu chodnika, do których prowadzą schody wykonane z granitu płomieniowanego o chropowatej, antypoślizgowej powierzchni. Dojście do drzwi wejściowych nie jest wyposażone w podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych. Na filarze po prawej stronie schodów wejściowych znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnychpo naciśnięciu którego, pracownik urzędu wychodzi na zewnątrz do osoby zainteresowanej i w miarę potrzeby organizuje pomoc w dostaniu się do wnętrza urzędu.
  Bezpośrednio przed ogrodzeniem budynku znajduje się parking, na którym tuż obok bramki wejściowej znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników urzędu, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: 17 227 06 50.
  W budynku nie ma recepcji/ochrony. Informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy można uzyskać dzwoniąc na ww. nr telefonu lub od osoby, która zgłosi się po usłyszeniu sygnału dzwonka, znajdującego się przy wejściu do budynku.
  Po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się Sala Obsługi Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, do której prowadzą drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W Sali Obsługi można złożyć osobiście dokumenty oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Korytarze w budynku mają szerokość około 150 cm, co umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach.
  Toalety w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
  W Urzędzie Skarbowym w Kolbuszowej nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Jedyną drogą ewakuacyjną jest klatka schodowa i wejście/wyjście główne otwierane na zewnątrz.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Kolbuszowej, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Kolbuszowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 27.07.2020 14:34 Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2020 11:41
  Autor: Urząd Skarbowy w Kolbuszowej Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy