Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Jarosławiu.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione,
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Justyną Rabczak z Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, e-mail: us.jaroslaw@mf.gov.pl, tel. +48 16 624 67 45 lub 16 624 67 55 (sekretariat).

  W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Jarosławiu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Jarosławiu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Jarosławiu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Adres: Urząd Skarbowy w Jarosławiu, ul. Przemysłowa 2A, 37-500 Jarosław
  Budynek Urzędu Skarbowego w Jarosławiu nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek mieści się przy ulicy Przemysłowej, w sąsiedztwie Urzędu znajdują się: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej, Zakłady Mięsne oraz market spożywczo-przemysłowy.
  Do budynku Urzędu Skarbowego można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Dojazd możliwy jest także autobusem MZK linią nr 15 oraz nr 9, przystanek na ul. Pruchnickiej.
  Budynek Urzędu Skarbowego w Jarosławiu posiada 5 kondygnacji. Wejście główne do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Przemysłowej. Przy ulicy znajduje się chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe znajdują się na wysokości około 1 m od poziomu chodnika, prowadzą do nich schody wykonane z granitu płomieniowanego o chropowatej antypoślizgowej powierzchni. Wejście to nie jest przystosowane dla osób mających problemy z poruszaniem się.
  Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku, od strony parkingu wewnętrznego.
  Naprzeciwko wejścia głównego do Urzędu, po przeciwnej stronie ulicy znajduje się parking dla klientów Urzędu Skarbowego, na którym po lewej stronie wydzielone i oznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Rezerwacja miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych nie jest prowadzona.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Sali Obsługi po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy dokonywać na numer telefonu: 16 624 67 55 lub adres e-mail: us.jaroslaw@mf.gov.pl.
  Po wejściu do budynku znajdują się 4 stopnie schodowe po przejściu których, po prawej stronie od wejścia głównego, a po lewej od wejścia wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych mieści się Sala Obsługi Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, do której prowadzą drzwi przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. W Sali Obsługi można złożyć osobiście dokumenty, otrzymać podstawowe informacje oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. Brak jest podjazdu dla osób mających problemy z poruszaniem się, pozwalającego na pokonanie schodów pomiędzy drzwiami wejściowymi a Salą Obsługi, w tym celu należy prosić o pomoc pod wskazanym powyżej numerem telefonu.
  Na parterze budynku obok Sali Obsługi Podatnika znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
  W budynku brak jest windy, na wyższe kondygnacje można dostać się jedynie klatką schodową znajdującą się na wprost wejścia głównego do budynku, w związku z powyższym pracownicy Urzędu Skarbowego schodzą na parter budynku do osoby niepełnosprawnej np. poruszającej się na wózku inwalidzkim i starają się udzielić pomocy poprzez udzielenie informacji, dostarczenie i odbiór wypełnionych druków.
  W budynku Urzędu brak jest oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących.
  Urząd Skarbowy w Jarosławiu nie posiada pętli indukcyjnej.
  W budynku zainstalowany jest System Sygnalizacji Pożarowej z powiadamianiem głosowym i świetlnym. Jedyną drogą ewakuacji jest oznaczona klatka schodowa.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Jaroslawiu, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.07.2020 Data publikacji: 27.07.2020 15:19 Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2021 08:15
  Autor: Urząd Skarbowy w Jarosławiu Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
  Rejestr zmian