Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-03-01

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą od innego podmiotu,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  2. niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  3. niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  4. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  5. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
  6. po zmianie rozmiaru strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki,
  7. po zmniejszeniu zawartości strony istnieje koniczność przewijania w poziomie i pionie,
  8. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  9. są elementy strony po których poruszanie się jedynie klawiaturą jest utrudnione,
  10. występują błędy parsowania.

  Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15

  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2022-03-11

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Teresą Dumą  z Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, e-mail: us.stalowawola@mf.gov.pl, tel. +48 15 877 71 15 lub tel. +48 15 877 71 01 (sekretariat). W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

  Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Urząd Skarbowy w Stalowej Woli  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Skarbowy w Stalowej Woli  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy Urząd Skarbowy w Stalowej Woli  odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek/skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  Dostępność architektoniczna

  Informacja dla osób z niepełną sprawnością ruchową

  Adres: Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, ul. Metalowców 6, 37-450 Stalowa Wola
  Budynek Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
  Budynek usytuowany jest na osiedlu Metalowców, otoczony ulicami: Metalowców, Hutnicza, Kwiatkowskiego, Ofiar Katynia, w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej oraz sklepów osiedlowych i bloków mieszkalnych.
  Do budynku Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
  Łatwy dojazd możliwy jest autobusem linią 1, 3, 4, 8, 10, 12  – przystanek: ul. Hutnicza.
  Budynek Urzędu jest budynkiem średniowysokim pięciokondygnacyjnym. Wejście do budynku usytuowane jest bezpośrednio od ul. Metalowców. Po stronie ulicy, gdzie stoi budynek Urzędu przylega chodnik, który nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Drzwi wejściowe do budynku usytuowane są na poziomie chodnika, na który można wejść lub wjechać w miejscu obniżonego krawężnika.
  Po drugiej stronie drogi osiedlowej, na wprost budynku, znajduje się parking, na którym po lewej stronie znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce postojowe przeznaczone dla osób z niepełną sprawnością. Miejsce postojowe dla tych osób  służy wszystkim interesantom z niepełną sprawnością. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca na numer telefonu: 15 877 71 60.
  Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez obsługę budynku/ochronę budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Zgłoszenia należy kierować na nr telefonu: 15 877 71 60. Po lewej stronie drzwi wejściowych do budynku jest zamontowany domofon, można z niego skorzystać i poprosić o pomoc. Po przekroczeniu pierwszych drzwi do budynku w tak zwanym wiatrołapie, po lewej stronie na ścianie na wysokości 90 cm znajduje się tablica tyflograficzna, która przedstawia rozmieszczenie pomieszczeń na parterze budynku sporządzone pismem Braillea.
  Po wyjściu z wiatrołapu, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się kancelaria, a po prawej ochrona. Można w nich uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
  Na wprost wejścia głównego znajdują się strome schody (osiem stopni) prowadzące na poziom wysokiego parteru, gdzie usytuowane są dwie sale obsługi i inne stanowiska obsługowe. Osoby z niepełną sprawnością mogą pokonać schody korzystając z platformy przyschodowej służącej do transportu osób ze szczególnymi potrzebami. Pomoc w obsłudze platformy należy zgłosić pracownikowi kancelarii lub pracownikowi ochrony.
  W kancelarii można skorzystać z toalety przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach.
  Kolejna bariera architektoniczna znajduje się na poziomie korytarza na wysokim parterze, gdzie na jego przeciwległych końcach przed wejściem do dwóch klatek schodowych poziom korytarza podwyższa się o dwa stopnie schodów. Osoby ze szczególnymi potrzebami tę barierę mogą pokonać korzystając z zamontowanych ruchomych podjazdów z szyn opuszczanych gdy zajdzie potrzeba.
  Do sali obsługi nr 2 schodzi się z podwyższonego poziomu korytarza dwoma stopniami schodów. Osoby ze szczególnymi potrzebami do sali mogą wejść lub wjechać po zamontowanym antypoślizgowym podjeździe.
  Klatki schodowe, prowadzą do piwnicy lub na wyższe kondygnacje budynku.
  Budynek Urzędu Skarbowego nie jest wyposażony w windę, ani inne urządzenie służące do przemieszczania się po schodach.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a (za wyjątkiem tablicy tyflograficznej)  i oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niedowidzących. Stanowiska obsługujące klientów ze szczególnymi potrzebami w salach obsługi zostały wyposażone w podświetlaną lupę i ramki do składania podpisu przez osoby słabo widzące.
  W budynku znajduje się sala konferencyjna do organizacji wydarzeń, z brakiem możliwości dostępu dla osób poruszających się na wózku.
  W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej z powiadamianiem dźwiękowym i świetlnym.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się na instytucje publiczne nałożony został obowiązek zapewnienia osobom niesłyszącym komunikowania się w wybrany przez nie sposób.
  Szczegółowa informacja o udostępnieniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niesłyszących lub słabosłyszących znajduje się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w zakładce Załatwianie spraw/Dostępność (link otwiera stronę w nowym oknie).

  W Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli w Salach Obsługi nr 1 i nr 2  działają pętle indukcyjne. Urządzenie to może być używane podczas wizyt osób niedosłyszących.
  Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej oznaczony symbolem „T" słyszy czysty dźwięk, dzięki temu, że pętla indukcyjna pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia oraz zniekształcenia spowodowane odległością od osoby obsługującej klienta.
  Warunkiem skorzystania z urządzenia jest przełączenie aparatu słuchowego na pozycję „T" lub wybranie programu cewki indukcyjnej.
  Klient nieposiadający takiego aparatu będzie mógł skorzystać ze słuchawki zamontowanej do urządzenia.

  Informacje dodatkowe

  Strona internetowa prowadzona jest w języku polskim, jednak sporadycznie mogą się zdarzać informacje zawierające pojedyncze słowa w języku obcym, nie oznaczone znacznikiem lang. Redaktorzy dokładają starań, by treści publikowane na stronie były zrozumiałe dla odbiorców.
  W poszczególnych artykułach opublikowanych na stronie internetowej mogą znajdować się linki kierujące na zewnętrzne strony. Może zdarzyć się sporadycznie sytuacja, że pomimo starań redaktorów link przenoszący do strony zewnętrznej nie posiada o tym informacji.
  W górnym prawym rogu strony internetowej na stałe znajdują się odnośniki do zewnętrznych serwisów, nie redagowanych przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, tj. Listy Elektronicznych Skrzynek Podawczych, Kanału Ministerstwa Finansów w Serwisie YouTube, Profilu Krajowej Administracji Skarbowej na Twitterze, Listy kanałów RSS, Serwisu Służby Cywilnej, Serwisu bip.gov.pl (odnośniki otwierają się w nowym oknie).
  W dolnej części strony internetowej znajdują się banery odsyłające do różnych zewnętrznych stron /serwisów. Banery te przenoszą na zewnętrzną stronę, która nie jest redagowana przez Urząd Skarbowy w Stalowej Woli.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.07.2020 Data publikacji: 24.07.2020 11:37 Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023 15:02
  Autor: Urząd Skarbowy w Stalowej Woli Osoba publikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba modyfikująca: Teresa Piechowicz-Barzyk