«Powrót

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji

Klauzula informacyjna art. 13 RODO IAS w Rzeszowie stosowana przy udostępnianiu informacji publicznej .pdf (link otwiera dokument w nowym oknie) - stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

Udostępnianie informacji publicznej przez Izbę i urzedy skarbowe określają w szczególności następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Informacja publiczna może być udostępniona w trybie art. 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli poprzez publiczne udostępnienie w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez zainstalowanie w tychże miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z treścią informacji.

Ponadto informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udzielana na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej pod warunkiem, że udzielenie informacji nie jest ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w powyższych przepisach, a w szczególności, jeśli informacja jest prawnie chroniona tajemnicą.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać: na adres poczty elektronicznej lub listownie na adres urzędu skarbowego (dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt).

Informacja publiczna jest udzielana bez zbędnej zwłoki - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może zostać udzielona w ww. terminie podmiot zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o tym fakcie w powyższym terminie, wskazując równocześnie powody opóźnienia oraz podając termin, w jakim udostępni informację, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku - zgodnie z art. 13 ust. 2 cyt. ustawy.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne jakimi dysponuje podmiot nie umożliwiają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji podmiot zobowiązany jest pisemnie powiadomić wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie sposób i formę, w jakiej informację może udostępnić. W terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie informacji w formie lub w sposób wskazany w powiadomieniu podmiotu. W sytuacji gdy wniosku tego nie złoży postępowanie umarza się - zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 cyt. ustawy.

Odmowa udzielenia przez podmiot informacji publicznej lub umarzenie postępowania w sprawie obliguje podmiot do wydania decyzji - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do wydanych w trybie art. 16 ust. 1 cyt. ustawy decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wydanej w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje odwołanie - zgodnie z art. 16 ust. 2 cyt. ustawy.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.05.2018 Data publikacji: 04.05.2015 13:12 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 13:33
Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
Rejestr zmian