«Powrót

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Jak załatwić sprawę w urzędzie

Sala obsługi podatnika

Przewodnik po Sali Obsługi Podatnika

Podstawowe stanowiska obsługi podatnika zlokalizowane są na parterze Urzędu Skarbowego w Mielcu w Sali Obsługi Podatnika –sala nr 1. Na stanowiskach obsługi podatników załatwianych jest większość spraw, które wymagają wizyty podatnika w Urzędzie.

Można załatwić sprawy z zakresu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych poza działalnością gospodarczą (PIT),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej (PIT),
 • podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
 • spraw związanych z rejestracją i identyfikacja podatników i płatników ( NIP),
 • podatku od towarów i usług (VAT).

Podstawowe sprawy załatwiane na stanowiskach obsługi to:

 • uzyskanie informacji dotyczącej podatków PIT,CIT,VAT,
 • pobranie formularzy obowiązujących w kontaktach z urzędem ( PIT, CIT, VAT, NIP, VZM),
 • przyjmowanie wniosków, w tym wniosków dotyczących wydania zaświadczenia o żądanej treści i odebranie zaświadczenia,
 • przyjmowanie wszelkich dokumentów, podań, pism wyjaśniających składanych do Urzędu,
 • złożenie zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych , w tym związanych z aktualizacją adresu zamieszkania, rachunku bankowego dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • przyjmowanie formularzy dotyczących spraw związanych z podatkiem od czynności cywilno-prawnych ( np. związane z zakupem samochodu)
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości.

Inne załatwiane sprawy w Urzędzie obsługiwane są :

 • w pokoju nr 14 – parter Urzędu gdzie załatwiane są sprawy z zakresu podatku od spadków i darowizn, oraz związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Sprawy załatwiane poza Salą Obsługi Podatnika

W pokoju nr (parter) można załatwić sprawy związane z podatkiem:

 • od czynności cywilnoprawnych (umowy sprzedaży pojazdów i innych rzeczy ruchomych, ustanowienia hipoteki, umowy pożyczki, umowy spółki itp.),
 • od spadków i darowizn (nabycie tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia itp.)

Sprawy załatwiane na stanowisku to:

 • informacja bezpośrednia i telefoniczna (tel. 017 780 00 98),
 • przyjmowanie deklaracji, zeznań, zgłoszeń,
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia w w/w sprawach,
 • informacja dla osób niepełnosprawnych.

Zakres spraw:

 • Postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • Postępowanie w sprawie ustalenia podatku od spadków i darowizn.

Druki formularzy podatkowych
Przed wejściem na Salę Obsługi Podatnika znajduje się regał, w którym mogą Państwo pobrać niezbędne druki formularzy podatkowych.

Skrzynka oddawcza
W holu Urzędu umieszczona jest skrzynka oddawcza, do której możecie Państwo wrzucać dokumenty, jeśli nie chcecie ich uprzedniej weryfikacji formalnej dokonanej przez pracowników i nie wymagacie potwierdzenia odbioru.

Do skrzynki można wrzucać dokumenty do godziny 18:00.

Skargi i wnioski

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
Skargi i wnioski wnoszone pisemnie można składać:

 • w siedzibie Urzędu Skarbowego (pokój 35) lub za pośrednictwem poczty na adres: 39-300 Mielec ul. Żeromskiego 13.
 • faksem pod numer (17) 7800001
 • pocztą elektroniczną na adres: us.mielec@mf.gov.pl
 • elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP

Skargi i wnioski, zarówno nadsyłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku wniesienia ustnie skargi lub wniosku wyznaczony pracownik Urzędu sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 13:59 Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2018 09:48
Autor: Magdalena Remiszewska Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Edyta Furman
Rejestr zmian