«Powrót

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje na podstawie ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust. 1 cyt. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - udostępniane są na wniosek. Wówczas warunki ponownego wykorzystywania informacji określane są indywidualnie. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni wnioskodawca zostanie powiadomiony w tym terminie o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji.

Wnioskodawca, do którego organ Krajowej Administracji Skarbowej (zobowiązany) skierował ofertę, o której mowa w ust.1 pkt 3 ustawy, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany rozstrzyga w drodze decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Organ Krajowej Administracji Skarbowej może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji  odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz w przypadku decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi w terminie 30 dni, na decyzję wydaną w następstwie rozpatrzenia odwołania, za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Podmiot zainteresowany ponownym wykorzystaniem informacji publicznych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) ma obowiązek:

  • podania źródła, czasu wytworzenia i czasu pozyskania informacji publicznej ze strony BIP,
  • jeżeli podmiot wykorzystujący ponownie informację publiczną dokonał w jakikolwiek sposób jej przetworzenia (modyfikacji), ma obowiązek poinformować o tym przetworzeniu i opisać na czym polegało;
  • organ nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonej informacji publicznej, udostępnionej przez niego w postaci pierwotnej. organ ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść informacji zamieszczonych w BIP.

Minister Administracji i Cyfryzacji wprowadził obligatoryjny wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (stanowi on załącznik do rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 13:15 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 10:27
Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
Rejestr zmian