«Powrót

Podkarpaccy podatnicy korzystali najczęściej z ulgi prorodzinnej.

Podkarpaccy podatnicy korzystali najczęściej z ulgi prorodzinnej.

Podkarpaccy podatnicy korzystali najczęściej z ulgi prorodzinnej.

Grafika informująca o liczbie osób które skorzystały z ulgi na dzieci, ulgi prorodzinnej oraz ulgi internetowej.

Jak co roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przy składaniu rocznych zeznań podatkowych PIT mogli skorzystać z ulg podatkowych. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano ulgi podatkowe, z jakich podatnicy, przy spełnieniu określonych warunków, mogą korzystać. W woj. podkarpackim najczęściej podatnicy korzystali z ulgi na dziecko (zwanej też ulgą prorodzinną) oraz ulgi rehabilitacyjnej jak również z ulgi internetowej.

 

Najbardziej popularną preferencją podatkową, z której korzystali podkarpaccy podatnicy w rozliczeniach PIT za 2017 r. była ulga na dzieci. Z tej formy obniżenia płaconego podatku w zeznaniach za 2017 r. skorzystało prawie 222 tys. osób na łączną kwotę 325 mln zł, natomiast w zeznaniach za 2016 r. z tej ulgi skorzystało ponad 233 tys. osób na łączną kwotę ponad 330 mln zł.

 

 

Ulga prorodzinna przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym (o ile dziecko z nimi zamieszkuje) i rodzicom zastępczym, składającym roczne zeznanie podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Warunkiem jej zastosowania jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak np. tylko płacenie alimentów, nie wystarcza do zastosowania ulgi. Ulga przysługuje:

- na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat;

- na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

- na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy (także za granicą) i jego dochód nie przekracza 3 089 zł (w tę kwotę nie wlicza się renty rodzinnej).

Broszura informacyjna dotycząca ulgi na dzieci (link otwiera broszurę dostępną na stronie www.finanse.mf.gov.pl)

 

Drugą pod względem popularności ulgą podatkową, z której korzystali podkarpaccy podatnicy w rozliczeniach PIT za 2017 r. była ulga rehabilitacyjna. W zeznaniach za 2017 r. z tej preferencji skorzystało o 10 tys. osób więcej niż za rok poprzedni, tj. ponad 69 tys. osób na łączną kwotę prawie 160 mln zł, w zeznaniach za 2016 r. łączna kwota tej ulgi wyniosła ponad 127 mln zł.

 

 

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest poniesienie wydatku przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Poniesiony wydatek musi być wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i musi dotyczyć osoby niepełnosprawnej. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty jest niewystarczające do dokonania odliczenia. Ulga odliczana jest od przychodu lub dochodu podatnika.

Broszura informacyjna dotycząca ulgi rehabilitacyjnej (link otwiera broszurę dostępną na stronie www.finanse.mf.gov.pl)

 

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają także wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Odliczeń dokonuje się w kwocie faktycznie poniesionego wydatku, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym. Z tej preferencji w rozliczeniach za 2017 r. skorzystało ponad 15 tys. osób składających zeznanie do podkarpackich urzędów skarbowych na łączną kwotę ponad 7,1 mln zł, porównywalnie z zeznaniami za 2016 r., w których z tej ulgi skorzystało prawie 16 tys. osób na łączna kwotę ponad 7,5 mln zł.

 

 

************

 

Przypominamy, że każda ulga podatkowa to przywilej, z którego podatnik może skorzystać tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie warunki. Urzędy skarbowe mają prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń.

 

*Dane statystyczne według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. -  mogą ulegać zmianie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.08.2018 Data publikacji: 08.08.2018 11:55 Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2018 12:19
Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian