Informacja nr 1/2021 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej- 50 etatów


27.07.2021 10:30

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 1/2021
Tytuł: Informacja nr 1/2021 o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej- 50 etatów
Data publikacji: 27.07.2021 10:30
Termin składania ofert: 9.08.2021 23:59

Opis

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Informacja nr 1/2021

o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Służbie Celno-Skarbowej

na 50 wolnych etatów

Na zdjęciach funkcjonariusze słuzby Celno-Skarbowej, radiowóz służbowy

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

 

 

Poszukujemy kandydatów do Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu

Miejsca pełnienia służby:          

Korczowa, Medyka, Budomierz, Przemyśl – 38 etatów

Rzeszów – 9 etatów

Krosno – 3 etaty

 

 

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ze zm.), ani nie była ich współpracownikiem.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie średnie techniczne o zakresie kształcenia przydatnym w Służbie Celno-Skarbowej, np.: mechaniczne, mechatroniczne, elektroniczne,
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze stosowania prawa zdobyte np.: w kancelariach prawnych, instytucjach państwowych, samorządowych przydatne w Służbie Celno-Skarbowej w komórkach dochodzeniowo-śledczych,
 • ukończone kursy lub szkolenia przydatne w Służbie Celno-Skarbowej w komórkach realizacji potwierdzone odpowiednim certyfikatem lub zaświadczeniem (np.: trenowanie sportów walki, uprawnienia instruktora sportu, uprawnienia instruktora strzelectwa, kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy).
 • prawo jazdy kat. C.

Jak aplikować

przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru (w załączeniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałaś(eś) w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. (w załączeniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w przypadku ich posiadania),

oraz dodatkowo:

 • oświadczenie dot. preferowanego miejsca pełnienia służby (w załączeniu).

 

złóż dokumenty w formie papierowej na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

ul. Geodetów 1

35-959 Rzeszów

z dopiskiem: Informacja nr 1/2021

 

Termin składania dokumentów: do dnia 9 sierpnia 2021 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

 

 

Co oferujemy:

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 3372,00 zł brutto (ok. 2756,00 zł netto),
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Ważne informacje

etapy postępowania:

 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

warunki pracy:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej wskazanej Izby Administracji Skarbowej,
 • po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. 

pozostałe informacje:

 • istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy,
 • oferty niespełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
 • nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 • nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
 • postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej jest procesem długotrwałym i niejednokrotnie wiąże się koniecznością przyjazdów do siedziby Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz innymi wyjazdami związanymi z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w § 16 ust. 6 rozporządzenia i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia poinformowania o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego,
 • dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod numerami  
  tel.: 17 850 36 32, 17 850 36 33,
 • o miejscu i terminie oraz o wynikach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, a także o zakończeniu postępowania, będziemy zawiadamiać pisemnie. Zawiadomienie będzie wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli wyrazisz na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny (w kwestionariuszu osobowym), na który zawiadomienie powinno być wysłane, 
 • przeprowadzenie testu wiedzy planowane jest 28 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2), w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.2021 poz. 422 ze zm.)

Pliki do pobrania:

Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych prosimy o sprawdzenie ich kompletności z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 27.07.2021

Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej

Data publikacji: 27.07.2021 10:30

Osoba publikująca: Gabriela Nycz

Data ostatniej modyfikacji: 27.07.2021 12:49

Osoba modyfikująca: Gabriela Nycz

Rejestr zmian