«Powrót

Najistotniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 r.

Najistotniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 r.

Najistotniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 r.

1. Rozszerzenie katalogu usług wykonywanych w obrocie krajowym opodatkowanych przez usługobiorcę.

Zasadą jest, że w obrocie krajowym podatek od towarów i usług jest rozliczany przez usługodawcę. Przepisy przewidywały do tej pory tylko jeden wyjątek od tej zasady, który dotyczył usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Od początku 2017 r. usługobiorca, a nie usługodawca, będzie rozliczał VAT również w przypadku innych usług, które zostały wymienione w nowym załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jako różnego rodzaju roboty budowlane, przy czym usługi te maja być świadczone przez podwykonawcę. Taki model opodatkowania usług budowlanych znajdzie zastosowanie tylko w obrocie profesjonalnym, tzn. wtedy gdy zarówno usługodawca, który jest podwykonawcą, jak i usługobiorca są podatnikami VAT czynnymi.
 

2. Rozszerzenie katalogu towarów, którymi obrót jest opodatkowany przez nabywcę.

Z uwagi na zidentyfikowanie oszustw podatkowych w obszarze obrotu niektórymi towarami od 1 stycznia 2017r. poszerzono również katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Są to:
- srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, lub platerowane złotem lub platyną;
- złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, w tym platerowane platyną w postaci półproduktu;
- części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane metalem szlachetnym;
- platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku;
- procesor.
 

W przypadku dostaw, których przedmiotem są procesory odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie po spełnieniu dodatkowego warunku, tj. po przekroczeniu limitu 20 000zł, tak jak to ma miejsce obecnie w przypadku handlu telefonami komórkowymi, laptopami, notebookami, konsolami do gier.
 

3. Zmiana zasad rozliczenia podatku naliczonego od transakcji, w przypadku których nabywca rozlicza VAT należny, a więc:

- świadczenia usług, dla których VAT rozlicza usługobiorca,
- dostaw towarów, dla których VAT rozlicza ich nabywca,
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów własnych.
Według nowych zasad w powyższych przypadkach kwoty podatku należnego i naliczonego będą mogły być wykazane w tej samej deklaracji, pod warunkiem, że podatnik rozliczy transakcje nie później niż 3 miesiące od powstania obowiązku podatkowego. Gdy zrobi to później VAT należny będzie wykazywany w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, poprzez korektę deklaracji, zaś VAT naliczony w deklaracji bieżącej. Takie rozwiązanie będzie powodowało, w przypadku opóźnienia rozliczenia, obowiązek zapłaty odsetek, gdy w związku z korekta zwiększy się kwota do wpłaty lub zmniejszy kwota już otrzymanego zwrotu.
 

4. Zmiany w przepisach o zwrocie bezpośrednim.

Zmiany dotyczą możliwości wystąpienia o zwrot bezpośredni w skróconym terminie 25 dni. Możliwość ta zostanie ograniczona, ponieważ ustawodawca wprowadza nowe warunki, które muszą być spełnione, aby podatnik mógł złożyć taki wniosek. Aby starać się o tzw. przyspieszony zwrot podatku należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • podatek naliczony musi wynikać z:

- faktur zakupowych, z których należności muszą być w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego w banku z siedzibą w Polsce albo rachunku podatnika w SKOKu, który został przez niego wskazany urzędowi skarbowemu w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dodatkowym warunkiem jest to, aby podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty w tej formie,
- faktur innych niż te, o których mowa powyżej, przy czym łączna kwota należności z tych faktur nie może być wyższa niż 15 000 zł,
- z dokumentów celnych, deklaracji importowych lub decyzji organów celnych, jeżeli zostały zapłacone,
- importu towarów, WNT, świadczenia usług oraz dostaw towarów objętych odwrotnym obciążeniem, pod warunkiem, że podatnik w deklaracji wykaże podatek należny od tych transakcji.

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji nie może być wyższa niż 3 000 zł,
 • wnioskodawca powinien być przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających okres, za który występuje z wnioskiem, zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym oraz składać za każdy okres rozliczeniowy deklaracje podatkowe.

5. Zmiany w przepisach dotyczących rejestrowania i wykreślania podatników z rejestru VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek, przed dokonaniem rejestracji, dokonać weryfikacji danych uwidocznionych przez podmiot w zgłoszeniu rejestracyjnym i odmawia zarejestrowania w przypadku, gdy dane te nie są zgodne z rzeczywistością. Nie będą rejestrowane również podmioty, które nie istnieją lub z którymi kontakt jest utrudniony (osobisty lub z pełnomocnikiem podmiotu). Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, gdy podmiot lub jego pełnomocnik nie będzie stawiał się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. W powyższych przypadkach o nie dokonaniu rejestracji podmioty nie będą zawiadamiane przez naczelnika urzędu skarbowego.
Z tych samych powodów naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany do wykreślenia z rejestru już zarejestrowanego podatnika.
Wykreśleniu z rejestru VAT podlega również podatnik który:

 • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy,
 • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT-7 nie złożył takich deklaracji za kolejnych 6 m-cy lub kolejne 2 kwartały (chyba, że podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą i złoży niezwłocznie brakujące deklaracje),
 • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT-7, w których nie wykazywał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, chyba, że podatnik wyjaśni, ze jest to związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wystawiał puste faktury, chyba że wystawienie takiej faktury było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika,
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział, lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że jego dostawcy lub nabywcy, biorąc pośrednio lub bezpośrednio, udział w dostawie towaru lub usługi, uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej

W przypadku zarejestrowania podatnika działającego na tym etapie za pośrednictwem pełnomocnika, w przypadku powstania zalęgłości podatkowych u tego podatnika, związanych z nierzetelnym rozliczaniem podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pełnomocnik odpowiada solidarnie ze swoim mocodawcą do kwoty 500 000 zł, pod warunkiem, że zaległości te powstały z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania.
 

Podatnicy zarejestrowani w rejestrze VAT UE będą z niego usuwaniu w przypadku:

 • składania przez 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracji VAT-7, w których podatnik nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia,
 • nieskładania przez podatnika przez 3 kolejne miesiące informacji podsumowujących, pomimo istnienia takiego obowiązku.

6. Nowe zasady składania deklaracji i informacji podsumowujących

Zmiana polega na likwidacji możliwości składania rozliczeń kwartalnych dla tych podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika. Począwszy od rozliczenia za styczeń deklaracje VAT-7 należy składać wyłącznie za okresy miesięczne.

Zmianie uległy również zasady przechodzenia z rozliczenia kwartalnego na miesięczne w przypadku, gdy u małego podatnika zostaną przekroczone limity wartości sprzedaży w poprzednim roku podatkowym (co do zasady jest to równowartość 1 200 000 euro). W takiej sytuacji podatnicy muszą przejść na rozliczenie miesięczne, począwszy za pierwszy miesiąc kwartału:
- w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,
- następującego po kwartale, w którym przekroczono te kwotę – jeżeli przekroczenie tej kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Podatnicy dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy nie mogą składać kwartalnych deklaracji, gdy łączna wartość netto tych dostaw nie przekroczyła w żadnym miesiącu kwartału lub w poprzedzających go czterech kwartałach, kwoty 50 000 zł.
 

Wprowadzono także obowiązek składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-13, VAT-14 drogą elektroniczną. Obowiązek ten funkcjonuje począwszy od rozliczenia za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r., dotyczy:
- podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT-UE,
- dostawców towarów wymienionych w załączniku nr 11 lub świadczących usługi wymienione w załączniku nr 14, z tytułu których to czynności VAT rozlicza nabywca,
- podatników obowiązanych na podstawie przepisów o podatku od osób prawnych do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 

Pozostali podatnicy będą mieli obowiązek rozliczać VAT drogą elektroniczną począwszy od rozliczenia za styczeń lub I kwartał 2018 r.
 

Zmienił się również sposób składania informacji podsumowujących, które od rozliczenia za styczeń 2017 r. mogą być składane wyłącznie za okresy miesięczne, drogą elektroniczną, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Również korekty informacji podsumowujących musza być składane w formie elektronicznej.
 

7. Zmiany dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywców za zalęgłości podatkowe dostawców towarów wrażliwych.

Ustawodawca określił dodatkową przesłankę, która musi być spełniona, aby podatnik nabywający towary wymienione w załączniku nr 13 był zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe zbywcy. Przesłanka ta dotyczy formy zapłaty za towary, która będzie musiała być dokonana na specjalny rachunek sprzedawcy w banku lub SKOK wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Dane o numerze tego rachunku będą uwidocznione w wykazie, prowadzonym przez MF, podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną. Dodatkowo w przypadku transakcji, których przedmiotem jest paliwo, aby nabywca mógł się uwolnić od solidarnej odpowiedzialności, sprzedawca będzie musiał posiadać stosowne koncesje na obrót tymi towarami.
 

8. Kaucja gwarancyjna.

Podatnik, który sprzedaje towary wrażliwe z załącznika nr 13, będzie mógł złożyć kaucję gwarancyjną pod dodatkowym warunkiem, że na dzień jej składania nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji. W przypadku obrotu paliwami do złożenia kaucji gwarancyjnej niezbędne też jest uzyskanie stosownych koncesji. Wszyscy podatnicy, którzy chcą złożyć kaucję gwarancyjną, będą musieli upoważnić bank lub SKOK prowadzący rachunek wykazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który jest dokonywana zapłata z tytułu dostawy towarów z załącznika nr 13, do przekazywania organom podatkowym informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.
 

9. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, organ podatkowy określi kwotę tego zobowiązania w prawidłowej wysokości oraz ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 % kwoty zaniżenia tego zobowiązania. Podobnie będzie gdy podatnik wykaże kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego albo kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych wyższą od należnej lub zamiast tych kwot powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% będzie również ustalane gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej oraz nie wpłaci kwoty zobowiązania podatkowego.

Dodatkowe zobowiązanie, w niektórych przypadkach, będzie mogło być obniżone do 20%. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złoży korektę deklaracji lub deklarację pierwotną i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie w ogóle ustalane:

 • - jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej podatnik złoży odpowiednią korektę deklaracji podatkowej, albo złoży deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku, oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji wraz z odsetkami za zwlokę,
 • - gdy zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wiąże się z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, lub też nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej,
 • - w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.
 • Niekiedy dodatkowe zobowiązanie będzie mogło być ustalane w wysokości 100%. Podwyższona stawka będzie miała zastosowanie gdy zawyżona kwota podatku naliczonego wykazana przez podatnika w deklaracji wynika z faktur:
 • wystawionych przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzających czynności, które nie miały miejsca,
 • podających kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzających czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (np. czynności pozorne, mające na celu obejście przepisów).

10. Nowy limit do zwolnienia przedmiotowo – podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców.

Limit zwolnienia podmiotowego został podwyższony ze 150 000 do 200 000 zł.
Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą również w 2017 r. skorzystać ze zwolnienia. Prawo to będzie przysługiwać także podatnikom, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności opodatkowanych i u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.02.2017 Data publikacji: 08.02.2017 10:59 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2017 10:59
Autor: Małgorzata Jopek Osoba publikująca: Edyta Furman Osoba modyfikująca: Edyta Furman
Rejestr zmian