«Powrót

24 mln zł dla organizacji pożytku publicznego od podatników z Podkarpacia

24 mln zł dla organizacji pożytku publicznego od podatników z Podkarpacia

24 mln zł dla organizacji pożytku publicznego od podatników z Podkarpacia

Łączna kwota przekazana na OPP w rozliczeniach PIT za 2015 r. i 2016 r.

W woj. podkarpackim do urzędów skarbowych wpłynęło prawie 800 tys. zeznań rocznych za 2016 r., przy czym w ponad 480 tys. podatnicy złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wybranym przez siebie organizacjom pożytku publicznego. Wnioskowana przez podatników kwota na rzecz  OPP wyniosła łącznie ponad 24 mln zł i była o ponad 1,7 mln zł większa niż w ubiegłym roku.

 

 

Przekazania środków na rzecz OPP dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. Najwięcej na organizacje pożytku publicznego przekazali podatnicy będący we właściwości Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego  w Rzeszowie oraz Urzędów Skarbowych: w Mielcu, Krośnie i Dębicy.

 

 

1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań podatkowych za 2016 rok pomoże osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym – dzieciom i osobom dorosłym. To właśnie organizacjom pożytku publicznego, które na co dzień zajmują się pomocą w zebraniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego podatnicy z Podkarpacia chętnie deklarowali wolę przekazywania 1 %. Wsparcie okazywano również organizacjom zajmującym się działalnością charytatywną, humanitarną czy hospicyjną.

Nie zapomniano także o edukacji dzieci i młodzieży, wsparciu klubów sportowych czy pomocy dla organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami.

 

Podatnikpłacący podatek dochodowy od osób fizycznychmógł przeznaczyć 1% swojego należnego podatku za dany rok na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, wybranej z wykazu prowadzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną część zeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:

·        skali podatkowej (PIT-36, PIT-37);

·        19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub

działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L);

·        19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38);

·        19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39);

·        ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

 

Aby zawnioskować o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego należało podać w zeznaniu rocznym albo w korekcie zeznania jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS)i kwotę do przekazania, w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego.

 

 

To właśnie na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1)    z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2)    z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

 

Warunkiem przekazania 1% podatku należnego na OPP jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

 

Od 15 marca do 2 maja br. nowością była możliwość złożenia przez emeryta lub rencistę, który dostał od  organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chciał przekazać 1% należnego podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego PIT-OP czyli oświadczenia o przekazaniu 1% należnego podatku i wówczas na podstawie właśnie tego oświadczenia, traktowanego na równi z wnioskiem urząd skarbowy mógł przekazać wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.

 

Przekazanie przez naczelnika urzędu skarbowego kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego następuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe (kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego).

 

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji pożytku publicznego, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

1)    danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

2)    wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,

3)    przeznaczeniu kwoty (cel szczegółowy)

- jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych lub wskazał cel szczegółowy.

 

 

 

- Zamieszczone dane odnoszą się do stanu na dzień 01 sierpnia 2017 r. Dane mogą ulegać zmianie.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 31.08.2017 Data publikacji: 31.08.2017 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2017 14:44
Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Edyta Furman
Rejestr zmian