«Powrót

Podkarpaccy podatnicy wsparli 1 % swojego podatku organizacje pożytku publicznego kwotą ponad 28 mln zł.

Podkarpaccy podatnicy wsparli 1 % swojego podatku organizacje pożytku publicznego kwotą ponad 28 mln zł.

Podkarpaccy podatnicy wsparli 1 % swojego podatku organizacje pożytku publicznego kwotą ponad 28 mln zł.

Grafika informująca o łącznej kwocie 1 % podatku na rzecz OPP wskazana w zeznaniach PIT za 2016-2017 r.

W woj. podkarpackim do urzędów skarbowych wpłynęło ponad 831 tys. zeznań rocznych PIT za 2017 r., z czego w ponad 504,5 tys. podatnicy złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wybranym przez siebie organizacjom pożytku publicznego (OPP). Wnioskowana przez podatników kwota na rzecz OPP wyniosła łącznie ponad 28 mln zł, to o 4,2 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

 

 

Kwoty na rzecz wybranych przez podatników OPP zostały przekazane przez naczelników urzędów skarbowych od maja do lipca.Najwięcej na organizacje pożytku publicznego przekazali podatnicy będący we właściwości Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie oraz Urzędów Skarbowych: w Mielcu, Krośnie i Dębicy.

 

 

W woj. podkarpackim podatnicy podatku PIT chętnie przekazywali 1 % swojego podatku na rzecz OPP. Z roku na rok łączna kwota przekazywanego podatku, jak również liczba podatników wspierających organizacje pożytku publicznego systematycznie rośnie.

 

 

W około 61% zeznań PIT za 2017 r. podkarpaccy podatnicy zdecydowali o przekazaniu 1 % swojego podatku na organizacje pożytku publicznego.Z danych przekazanych przez urzędy skarbowe woj. podkarpackiego wynika, że procentowy udział zeznań z wnioskiem o przekazanie 1 % podatku na OPP wynosił w przedziale od 53 % do 66 %.

 

 

To właśnie na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, przekazuje na rzecz OPPwybranej przez podatnika z wykazu, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1)  z terminowo złożonego zeznania, albo

2)  z korekty takiego zeznania złożonej w ciągu miesiąca od terminu składania zeznań.

Warunkiem przekazania 1% podatku na OPP jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego – nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywany był OPP, których celem jest pomoc m.in. osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym – dzieciom i osobom dorosłym oraz tym, które na co dzień zajmują się pomocą w zebraniu funduszy na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego. Podatnicy wsparcie okazali również organizacjom zajmującym się działalnością charytatywną, humanitarną czy hospicyjną. Nie zapomnieli także o wsparciu OPP zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży, wspieraniem klubów sportowych czy pomocą dla organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (link otwiera stronę w innym serwisie). Można również skorzystać ze specjalnej wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Finansów (link otwiera nową stronę w innym serwisie).

Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku stanowił integralną częśćzeznania podatkowego, w którym opodatkowanie następuje według:

  • skali podatkowej (PIT-36, PIT-37);
  • 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L);
  • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach lub z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (PIT-38);
  • 19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39);
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Przekazanie 1 % podatku jest bardzo proste – wystarczy w odpowiedniej rubryce składanego zeznania wpisać numer KRS wybranej przez podatnika organizacji i wskazać kwotę, którą podatnik chce przekazać na jej cel.

W jednym zeznaniu podatkowym można wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego. Jeśli składa się więcej zeznań (np. PIT-37 – w związku z zatrudnieniem i PIT-36L – w związku z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym), w każdym z nich można wskazać inną lub tę samą OPP.

Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP mają również emeryci i renciści. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego od organu rentowego (np. ZUS) rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40A, złożą do organu podatkowego PIT-OP, czyli oświadczenie o przekazaniu 1% należnego podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Wypełnienie PIT-OP jest bardzo proste. Podatnik wskazuje w nim jedynie właściwy dla siebie urząd skarbowy, swoje dane oraz numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Należy pamiętać o podpisaniu wniosku.

W składanym zeznaniu podatkowym lub PIT-OP podatnik może dodatkowo podać informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez OPP. Jest to tzw. cel szczegółowy a pozycja przeznaczona do jego wpisania znajduje się w bloku „Informacje uzupełniające".

Więcej informacji na temat możliwości przekazania 1 % podatku na OPP dostępne na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl) (link otwiera nową stronę w innym serwisie)

 

**************

Zamieszczone dane odnoszą się do stanu na dzień 01 sierpnia 2018 r. Dane mogą ulegać zmianie.

 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.08.2018 Data publikacji: 10.08.2018 15:06 Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2018 15:19
Autor: Paweł Staszkiewicz Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian