«Powrót

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego w Malhowicach

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego w Malhowicach

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego w Malhowicach

INFORMACJA
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2018r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego
w Malhowicach


Na podstawie art. 70 ust. l pkt 2 ustawy Prawo celne (Dz. U. z 2016r. poz. 1880 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 139 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z dnia 10.10.2013 r. s. 1, z późn. zm.),  postanawiam co następuje:


§1

1. Wyznaczam w obrębie przygranicznym w miejscowości Malhowice miejsce,
do celów przedstawienia towarów, zwane dalej miejscem wyznaczonym,
2. Miejsce wyznaczone stanowi wydzielony obszar przy granicy Państwa po stronie polskiej, zlokalizowany w rejonie znaku granicznego 481.
3. Miejscu wyznaczonemu nadaję oznaczenie:
„Miejsce wyznaczone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie" i przydzielam kod identyfikacyjny: PL400000MW0029.
Miejsce wyznaczone jest wyodrębnione od pozostałej części terenu oraz oznaczone tablicą informacyjną.

§2


W miejscu wyznaczonym czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane wyłącznie wobec wprowadzanych lub wyprowadzanych towarów, które:
- są przemieszczane przez podróżnych w ruchu kolejowym,
- podlegają zgłoszeniu celnemu w formie ustnej lub w formie innej czynności,
- podlegają zwolnieniu z należności celnych i podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- obejmowanie są procedurami celnymi: wywozu, dopuszczenia do obrotu.

 

§3


Miejsce wyznaczone będzie funkcjonowało w dniu 16 czerwca 2018r.

 

§4


Bezpośredni nadzór nad miejscem wyznaczonym sprawuje Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.


§5


Czynności wynikające z zakresu działania miejsca wyznaczonego będą wykonywane przez funkcjonariuszy celnych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w dniu 16 czerwca 2018r. w godzinach: przekroczenie granicy na Ukrainę o godz. 8.00 czasu warszawskiego, przekroczenie granicy do Polski  w godz. 9.30-11.00 czasu warszawskiego.

 

Na oryginale pieczątka i podpis

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

nadkom. Aneta Lechowicz
             Zastępca Dyrektora

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.06.2018 Data publikacji: 15.06.2018 15:11 Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2018 15:11
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Agnieszka Siwy Osoba modyfikująca: Agnieszka Siwy
Rejestr zmian