«Powrót

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego w m. Michniowiec

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego w m. Michniowiec

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego w m. Michniowiec

INFORMACJA

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
z dnia     8     czerwca  2018r.

w sprawie wyznaczenia miejsca do przedstawienia towarów zlokalizowanego
w m. Michniowiec

Na podstawie art. 70 ust. l pkt 2 ustawy Prawo celne (Dz. U. z 2018r. poz. 167 tekst jednolity) oraz art. 139 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z dnia 10.10.2013 r. s. 1, z późn. zm.),  postanawiam co następuje:


§1


1. Wyznaczam w obrębie przygranicznym w miejscowości Michniowiec miejsce, do celów przedstawienia towarów, zwane dalej miejscem wyznaczonym,
2. Miejsce wyznaczone stanowi wydzielony obszar przy granicy Państwa po stronie polskiej, zlokalizowany w rejonie znaku granicznego 364.
3. Miejscu wyznaczonemu nadaję oznaczenie:
Miejsce wyznaczone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie
" i przydzielam kod identyfikacyjny: PL400000MW0028.
Miejsce wyznaczone jest wyodrębnione od pozostałej części terenu oraz oznaczone tablicą informacyjną.


§2


W miejscu wyznaczonym czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane wyłącznie wobec wprowadzanych lub wyprowadzanych towarów, które:
- są przemieszczane przez podróżnych w ruchu pieszym,
- podlegają zgłoszeniu celnemu w formie ustnej lub w formie innej czynności,
- podlegają zwolnieniu z należności celnych i podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- obejmowanie są procedurami celnymi: wywozu, dopuszczenia do obrotu.

 

§3


Miejsce wyznaczone będzie funkcjonowało w dniu 10 czerwca 2018r.

 

§4


       Bezpośredni nadzór nad miejscem wyznaczonym sprawuje Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.


§5


Czynności wynikające z zakresu działania miejsca wyznaczonego będą wykonywane przez funkcjonariuszy celnych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w dniu: 10 czerwca 2018r. w godzinach 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00 czasu warszawskiego.

 

Na oryginale pieczątka i podpis

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie

nadkom. Tomasz Hano
p.o. Kierownika Działu
                  

                 

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.06.2018 Data publikacji: 08.06.2018 13:54 Data ostatniej modyfikacji: 08.06.2018 13:57
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz
Rejestr zmian