«Powrót

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zatrudni 100 funkcjonariuszy.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zatrudni 100 funkcjonariuszy.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie zatrudni 100 funkcjonariuszy.

fot. KAS
Ruszyła największa w ostatnich latach rekrutacja do Służby Celno- Skarbowej w woj. podkarpackim.  Na kandydatów do służby czeka aż 100 etatów. Osoby, które pozytywnie zakończą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, będą pełnić służbę w granicznych drogowych oddziałach celnych w Medyce, Korczowej i Budomierzu oraz Oddziale Celnym Kolejowym Przemyśl- Medyka,  funkcjonujących w strukturze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu.
 
Ogłoszony nabór daje szanse zatrudnienia szerokiej  grupie osób. Wymagania stawianie kandydatom na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  to: polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia, niekaralność, dobry stan zdrowia. 
Dodatkowo,  zgodnie z ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariuszem może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.  
 
Nad całością postępowania kwalifikacyjnego czuwa zespół powołany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
 
Nabór przeprowadzony zostanie etapami. Obejmuje weryfikację formalną złożonych dokumentów,  test  wiedzy (40 pytań z organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,  w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno- gospodarczych), test sprawności fizycznej i test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby. Ocenie podlegają: gotowość do uczenia się, orientacja na klienta i osiąganie celów organizacji, odpowiedzialność, etyka zawodowa i gotowość do zmian. 
 
 
Elementem postępowania kwalifikacyjnego  jest także sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach, kartotekach  prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym, a także postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 
 
 
 
Prowadzony nabór na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej to szansa na pracę w nowoczesnej, umundurowanej formacji jaką jest Służba Celno-Skarbowa funkcjonująca w ramach Krajowej Administracji Skarbowej
Przypomnijmy, że zgodnie z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi  w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,( ….) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1321),  zgodnie z którą zaopatrzeniowym systemem emerytalnym służb mundurowych zostaną objęci funkcjonariusze byłej Służby Celnej i obecnie Służby Celno-Skarbowej. O emeryturę „mundurową" może zatem ubiegać się funkcjonariusz, który ukończył 55 lat, 15 lat służby, w tym co najmniej 5 lat:  przy wykonywaniu zadań tzw. policyjnych, w ustawie o Służbie Celnej lub co najmniej 5 lat służby w Służbie Celno –Skarbowej.
 
Jak powiedział Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Grzegorz Skowronek, „Rozpoczęty nabór, otwarty dla wszystkich, spełniających kryteria,  to nie tylko perspektywa pracy na podkarpackich przejściach granicznych, gdzie w zakresie kontroli pojazdów szczególnie sprawdzą się specjaliści z wykształceniem mechanicznym, mechatronicznym czy elektrotechnicznym, ale w kontekście planowanej budowy nowego przejścia granicznego Niżankowice- Malhowice i modernizacji  innych obiektów, w których pracują nasi funkcjonariusze,  to także w miarę upływu profesjonalnie, rzetelnie i uczciwie wykonywanych obowiązków, możliwość doskonalenia zawodowego i rozwoju ścieżki kariery.
 
Z uwagi na szeroki zakres działań KAS w obszarze bezpieczeństwa finansowego RP i ochrony obszaru celnego UE, w naszych strukturach potrzebne są także osoby z umiejętnościami analitycznego myślenia, posiadający wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, prawnych czy bezpieczeństwa wewnętrznego".
 
 
 
Od początku 2018r. podkarpacką granicę zaczną zasilać także dodatkowi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. To osoby pracujące do tej pory w strukturach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na stanowiskach cywilnych (będące wcześniej funkcjonariuszami Służby Celnej),  które w ramach procedur wewnętrznych i prowadzonej ewaluacji w obszarze kadrowym, pozytywnie zakończyły prowadzone postępowanie. 
 
W ramach działań ewaluacyjnych i podnoszących jakość działania Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, na przestrzeni 2018 roku planowane są także nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej w  Urzędach Skarbowych woj. podkarpackiego.