Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej


29.12.2017 14:20

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Status: Trwa (upłynął termin)

Typ pracy: Funkcjonariusz celno-skarbowy

Informacje szczegółowe


Numer: 1801-IZK3.110.66.2017
Tytuł: Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej
Data publikacji: 29.12.2017 14:20
Termin składania ofert: 10.01.2018 23:59

Opis

INFORMACJA
z dnia 29 grudnia 2017 r.
o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej

Dyrektor 
Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie 
poszukuje  kandydatów 

do pełnienia służby w Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu  w Oddziale Celnym w Medyce, Oddziale Celnym Kolejowym Przemyśl-Medyka, Oddziale Celnym w Korczowej i Oddziale Celnym w Budomierzu

na stanowisko:
młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej
w kategorii stanowisk specjalistycznych

Liczba etatów – 100

Wymagane kryteria do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:
Zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. zm.) funkcjonariuszem może być osoba:
• będąca obywatelem polskim,
• korzystająca z pełni praw publicznych,
• która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
• ciesząca się nieposzlakowaną opinią,
• której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku.
Jednocześnie na podstawie art. 144 ust. 1  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. zm.) w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721), ani nie była ich współpracownikiem.
Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947, z późn. zm.) przy naborze do pracy albo przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych KAS, kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. są obowiązani do złożenia kierownikowi jednostki organizacyjnej oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia Dz. U. z 2017 r., poz. 423).

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej:
• obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego,
• potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu,
• kontrola celna towarów i środków przewozowych,
• wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,
• nakładanie, sprawdzanie, zdejmowanie zamknięć urzędowych,
• wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych,
• nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,
• kontrola podróżnych i dewizowa,
• obsługa urządzeń RTG do prześwietlania bagażu,
• wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
• podanie o przyjęcie do służby,
• kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Izby www.podkarpackie.kas.gov.pl
w zakładce Ogłoszenia - Nabór – Wewnętrzne procedury naborów) (link do kwestionariusza),
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
• kopie świadectw pracy/służby z wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia lub oświadczenie kandydata o braku powyższego,
• oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.), wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Izby w zakładce Ogłoszenia - Nabór – Wzory oświadczeń.(link do oświadczenia)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Celno-Skarbowej" należy składać do dnia 10 stycznia 2018 r.:
• osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie (w godzinach 7.30 - 15.30)
lub
• drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1,
35-959 Rzeszów.
W przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę jej złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Inne informacje:
- informacje o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 115, z późn. zm.) oraz o terminie i miejscu ich przeprowadzenia zamieszczane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie www.podkarpackie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wyniki, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby oraz Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu,
- informacja o zakwalifikowaniu kandydata do testu wiedzy zawierać będzie imię i nazwisko kandydata, natomiast informacje o wynikach pozostałych etapów postępowania opatrzone będą wyłącznie numerem ewidencyjnym kandydata, informację o nadanym numerze kandydat otrzyma przed przystąpieniem do testu wiedzy,
- oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne lub z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:
Do postępowania kwalifikacyjnego nie może przystąpić kandydat, który w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego uzyskał wynik poniżej przeciętnej, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu nie upłynął rok.
W przypadku gdy w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskał z testu psychologicznego wynik co najmniej przeciętny, kandydat nie przystępuje do testu psychologicznego, a wynik ten zalicza się na poczet danego postępowania w okresie roku od dnia przeprowadzenia testu.
Zgodnie z § 14a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 115, z późn. zm.) w przypadku gdy kandydat, który został umieszczony na liście kandydatów, o której mowa w § 13 ust. 5 powyższego rozporządzenia, ubiega się ponownie o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej na takie samo stanowisko służbowe w terminie roku od dnia podania do wiadomości wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, nie bierze udziału w kolejnych etapach postępowania z wyjątkiem złożenia kwestionariusza osobowego.

Kontakt:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 16 676 44 53

 

Informacje o publikacji dokumentu bip


Data utworzenia: 29.12.2017

Autor: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Data publikacji: 29.12.2017 14:20

Osoba publikująca: Paweł Staszkiewicz

Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 14:32

Osoba modyfikująca: Paweł Staszkiewicz

Rejestr zmian